PDF להורדה

עדכון אמצעי קשר דיגיטליים – עמותות

שנה: 2023

מספר החוזר: 26.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים פרסמה הנחיות לגבי יישום חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים[1]. מטרתו המרכזית של החוק היא לאפשר דיוור מגופים ציבוריים ליחידים או לתאגידים באמצעים דיגיטליים, באופן השקול לדיוור פיסי למען הרשום.

להלן חובות שיחולו על עמותות שהתאגדו לפני 27 בינואר 2023:

  • על עמותה למסור במועד הגשת הדוח הכספי והמילולי, ליחידת רשם העמותות באופן מקוון שני מענים דיגיטליים:
  • כתובת דוא"ל, אשר תהיה גלויה לציבור.
  • כתובת דואר אלקטרוני נוספת או מספר טלפון נייד, אשר יהיה גלוי לגופים ציבוריים לצורך תקשורת ביניהם לבין העמותה.
  • לאחר רישום המענים הדיגיטליים על ידי יחידת רשם העמותות, הם ישמשו גופים ציבוריים לשליחת דיוורים לעמותה. על דיוורים אלה תחול "חזקת מסירה", כלומר יראו אותם כאילו נשלחו בדואר למען הרשום של העמותה.

יצוין, כי עמותה, שהתאגדה לפני יום 27 ביוני 2022, רשאית להודיע, כי אינה מעוניינת בקבלת דיוורים מגופים ציבוריים למענה הדיגיטלי, למשך תקופת ביניים של ארבע שנים מיום תחילת החוק (כלומר עד ליום 27 בינואר 2027).

במהלך תקופת הביניים גופים ציבוריים יהיו רשאים לדוור לעמותה מסרי אזהרה בלבד[2]. לאחר תקופת הביניים, גופים ציבוריים יהיו רשאים לשלוח לעמותה דיוורים באופן דיגיטלי.

יודגש, כי על העמותה לעדכן את יחידת רשם העמותות על כל שינוי, שחל במען דיגיטלי שלה, תוך 14 ימים מיום השינוי.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1]  חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), תשפ"ב-2022.

[2]  "מסר אזהרה" הוא מסר דחוף בעניין שעלול לסכן את שלומו או בטחונו של אדם או לגרום לפגיעה חמורה ברכושו, שנועד לצמצם את הסיכון לנמען או לסביבתו.

דילוג לתוכן