PDF להורדה

עדכון אמצעי קשר דיגיטליים לאגודות שיתופיות

שנה: 2023

מספר החוזר: 21.2023


ברצוננו לעדכנכם, בדבר פרסום של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, כי החל מינואר 2023, האגף מיישם את חוק הדיוור הדיגיטלי. דהיינו, החל מחודש ינואר אגודות שיתופיות יכולות לקבל מסרים ממשרדי הממשלה השונים באופן דיגיטלי.

הרישום לשירות הדיוור הדיגיטלי מאפשר למשרדי ממשלה (ובעתיד לגופים ציבוריים נוספים) לשלוח לאגודה הודעות ומסרים הרלבנטיים עבורה, באופן דיגיטלי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני ולטלפון הנייד. יצוין, כי על ההודעות והמסרים הנשלחים, ייתכן ותחול חזקת מסירה לפי כל דין[1].

יובהר, כי בהתאם לתיקון חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים[2], כל אגודה שיתופית חייבת לעדכן את אמצעי הקשר הדיגיטליים הבאים שלה:

  • כתובת מייל ראשית.
  • כתובת מייל נוספת או מספר טלפון נייד.

כמו כן, יובהר כי במהלך ארבע שנים מיום כניסת חוק תקשורת דיגיטלית לתוקף, האגודה יכולה לסרב לקבל מסרים דיגיטליים על פי החוק. בסיום תקופה זו, גופים ציבוריים יוכלו לשלוח הודעות ומסרים לאגודה בהתאם למענים הדיגיטליים המצויים במרשם האגודות השיתופיות.

אמצעי קשר אלה יחליפו את כתובת הדואר הפיזית וישמשו לקבלת הודעות רשמיות מגופים ציבוריים.

יצוין, כי בהתאם לפרסום, אגודות שיתופיות יידרשו בכל מקרה להעביר את המען הדיגיטלי שלהן, למשרד רשמת האגודות השיתופיות, במסגרת הדיווח המקוון הקרוב של הדוחות הכספיים.

 

דרך עדכון אמצעי קשר דיגיטלי של אגודה

[1] חזקת מסירה הינה מונח משפטי לפיו רואים מסר ככזה שהתקבל אצל נמענים בהתקיים תנאי החוק, גם אם הנמענים לא פתחו את דבר הדואר.

[2] חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), תשפ"ב-2022.

דילוג לתוכן