PDF להורדה

עדכון אמצעי קשר דיגיטליים – חברות

שנה: 2023

מספר החוזר: 25.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי יחידת רשם החברות ברשות התאגידים פרסמה הנחיות לגבי יישום חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים[1]. מטרתו המרכזית של החוק היא לאפשר דיוור מגופים ציבוריים ליחידים או לתאגידים באמצעים דיגיטליים, באופן השקול לדיוור פיסי למען הרשום.

להלן חובות שיחולו על חברות שהתאגדו לפני 27 בינואר 2023:

  • על חברה[2] למסור ליחידת רשם החברות החל מיום 27 בינואר 2023 ולא יאוחר ממועד הגשת הדיווח השנתי של החברה באופן מקוון שני מענים דיגיטליים:
  • כתובת דוא"ל, אשר תהיה גלויה לציבור.
  • כתובת דואר אלקטרוני נוספת או מספר טלפון נייד, אשר יהיה גלוי לגופים ציבוריים לצורך תקשורת ביניהם לבין החברה.
  • לאחר רישום המענים הדיגיטליים על ידי יחידת רשם החברות, הם ישמשו גופים ציבוריים לשליחת דיוורים לחברה. על דיוורים אלה תחול "חזקת מסירה", כלומר יראו אותם כאילו נשלחו בדואר למען הרשום של החברה.

יצוין, כי חברה, שהתאגדה לפני יום 27 ביוני 2022, רשאית להודיע, כי אינה מעוניינת בקבלת דיוורים מגופים ציבוריים למענה הדיגיטלי, למשך תקופת ביניים של שנתיים מיום תחילת החוק.

במהלך תקופת הביניים גופים ציבוריים יהיו רשאים לדוור לחברה מסרי אזהרה בלבד[3]. לאחר תקופת הביניים, גופים ציבוריים יהיו רשאים לשלוח לחברה דיוורים באופן דיגיטלי.

יודגש, כי על החברה לעדכן את יחידת רשם החברות על כל שינוי, שחל במען דיגיטלי שלה, תוך 14 ימים מיום השינוי.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1]  חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), תשפ"ב-2022.

[2]  חברה שאינה תאגיד מדווח (חברה ציבורית), אינה חברת חוץ ואינה חל"צ.

[3]  "מסר אזהרה" הוא מסר דחוף בעניין שעלול לסכן את שלומו או בטחונו של אדם או לגרום לפגיעה חמורה ברכושו, שנועד לצמצם את הסיכון לנמען או לסביבתו.

דילוג לתוכן