PDF להורדה

ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 98.2019


ברצוננו להזכירכם, כי לקראת תום שנת המס 2019, יש לערוך מפקד למלאי הטובין שברשותכם (לרבות טובין השייכים לאחרים ונמצאים אצלכם), וכן יש לבצע ספירת קופות ליום 31 בדצמבר 2019.

יצוין, כי ניתן לפקוד את המלאי בתוך חודש ימים לפני ה-31 בדצמבר או בתוך חודש ימים לאחריו. עם זאת, על נישום הרוצה לערוך את המפקד יותר מעשרה ימים לפני או אחרי ה-31 בדצמבר – להודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה[1] (יובהר, כי אין צורך בקבלת אישור לשינוי המועד מפקיד השומה). כמו כן, במקרה כזה יש להיערך לביצוע התאמה בין כמויות המלאי לפי הרשימות בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי ליום ה-31 בדצמבר.

בכל מקרה, נבקשכם להודיענו מראש על מועד המפקד המתוכנן על ידכם.

יודגש, כי חובת ההודעה ועריכת התיאומים, כאמור לעיל, אינה חלה על מלאי, שרישומו מתנהל בספר תנועת המלאי באופן המאפשר קביעת יתרות המלאי, ואשר כל פריט בו נפקד לפחות אחת לשנה. זאת, בתנאי שנשלחה הודעה לפקיד השומה על בחירה בשיטה זו, עד תחילת שנת המס, ובתנאי שכל פריט נפקד לפחות אחת לשנה, וכן נלקחו בחשבון התיאומים הדרושים בעת עריכת רשימות המלאי ליום הדוחות הכספיים.

יובהר, כי נישום, שלא הודיע לפני תחילת שנת המס 2019 לפקיד השומה על בחירתו בשיטה האמורה לעיל – אינו יכול לנהוג בשיטה זו לגבי המפקד הנערך עבור שנת 2019. כמו כן, בדבר נוהל הדיווח לרשות המסים על השמדת מלאי – ראו חוזרינו 87/19 ו-69/18.

עריכת המפקד

לצורך המפקד יש להכין רשימות מלאי הכוללות את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם לרבות טובין שנמכרו ללקוח, אך טרם נשלחו אליו. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם יירשמו בנפרד. כמו כן, עליכם לערוך רשימת טובין שבבעלותכם והנמצאים, בתאריך ביצוע המפקד, אצל אחרים (קבלני משנה, פרויקטים, מלאי בנמל וכדומה).

רשימות המלאי חייבות לכלול את הפרטים הבאים:

  • מספר עוקב לכל גיליון מפקד (מודפס מראש).
  • תאריך ושעת התחלה וסיום המפקד.
  • המקום בו מאוחסן המלאי שנספר.
  • תיאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוג הטובין.
  • טובין מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכדומה וכן טובין השייכים לאחרים, יצוינו בסימון מתאים בהתאם לבחירת הפוקד (ובלבד שיינתן הסבר לאופן הסימון) וירוכזו בדפים נפרדים.
  • יחידת המדידה (ק"ג, מטרים, תריסרים וכדומה).
  • הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).
  • שמות הפוקדים.
  • חתימת הפוקדים על כל גיליון.

[1] באמצעות דואר רשום או הגשה לפקיד המודיעין במשרד פקיד השומה, תוך הקפדה שהבקשה תוחתם בחותמת "התקבל".

דילוג לתוכן