PDF להורדה

סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2022

שנה: 2022

מספר החוזר: 3.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2022 יישאר כפי שהיה בשנים 2021 ו-2020, דהיינו 4,172 ש"ח לחודש. זאת בעקבות קביעת הוראת שעה[1] המקפיאה את השכר הממוצע במשק (אשר הגמלה מחושבת בהתאם אליו) במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022[2].

נזכיר, כי הוראת השעה נחקקה מכיוון שבעקבות משבר הקורונה, היתה צפויה עליה חדה בגובה השכר הממוצע במשק, אשר מחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי בחודש ינואר, וזאת עקב הירידה במספר העובדים הפעילים ומכיוון שהעובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו – השתכרו לרוב משכורות נמוכות יותר מהשכר הממוצע במשק.

בהתאם לתקנות הערבות ההדדית[3] סכום הגמלה הפנסיונית הינו 40% מהשכר הממוצע במשק[4] ועל הקיבוץ המתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה, באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית.

השכר הממוצע במשק החל מיום 1 בינואר 2020 – 10,428 ש"ח לחודש. 40% מסכום זה – 4,172 ש"ח לחודש.

נציין, כי צפוי שבמועצת התנועה הקרובה תתקבל המלצה לקיבוצים, היכולים לעשות זאת מבחינה כלכלית, להוסיף בשנת 2022 לקצבה אותה משלם הקיבוץ לחבריו (מקום בו משולמת קצבה בגובה פנסיית המינימום), תוספת בסך 100 ש"ח, כביטוי לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2021.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

[1]  חוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020

[2]  חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו- 2022), תשפ"ב-2021

[3]  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005

[4]  כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995

דילוג לתוכן