PDF להורדה

סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 1.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2021 נשאר כפי שהיה בשנת 2020, דהיינו 4,172 ש"ח לחודש. זאת בעקבות הוראת שעה[1] שהקפיאה את השכר הממוצע במשק.

הוראת השעה נחקקה מכיוון שבעקבות משבר הקורונה, היתה צפויה עליה חדה בגובה השכר הממוצע במשק, אשר מחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי בחודש ינואר, על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזאת עקב הירידה במספר העובדים הפעילים ומכיוון שהעובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו – השתכרו לרוב משכורות נמוכות יותר מהשכר הממוצע במשק.

נזכיר, כי בהתאם לתקנות הערבות ההדדית[2] סכום הגמלה הפנסיונית הינו 40% מהשכר הממוצע במשק[3] ועל הקיבוץ המתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה, באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית.

השכר הממוצע במשק החל מיום 1 בינואר 2020 – 10,428 ש"ח לחודש. 40% מסכום זה – 4,172 ש"ח לחודש.

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

[1] חוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020

[2]  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005

[3]  כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995

דילוג לתוכן