PDF להורדה

סיוע לקליטת עובדים חדשים בעסקים בישראל – הוארך המועד האחרון להגשת בקשות

שנה: 2022

מספר החוזר: 77.2022


ברצוננו לעדכנכם בהודעת משרד הכלכלה והתעשייה, על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת התכנית להקצאה תחרותית לסיוע לקליטת עובדים חדשים[1], הבאים מאוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך במשק. ההקצאה מיועדת לעסקים מענף תעשייה או מפעל מחזור או באחד מענפי השירותים, עבור העסקת עובדים, שתאריך קליטתם בעבודה הוא החל מיום 1 ביוני 2022.

התאריך החדש האחרון להגשת בקשות – 29 בספטמבר 2022.

להלן עיקרי הנוהל:

הזכאים להגשת בקשה

 • תאגיד או עוסק מורשה למעט קבלני כוח אדם ולמעט תאגיד סטטוטורי.
 • תאגיד ללא כוונת רווח – ובלבד שהסיוע יינתן לפעילות העסקית.

יצוין, כי סך המשרות החדשות המזכות במענק לא יעלו על 100 משרות, וכמו כן, מבקש סיוע, אשר אושרו לו 3 כתבי אישור קודמים במסגרת הוראת מנכ"ל 4.17 במשך 7 השנים האחרונות, לא יוכל לגשת במסגרת הקצאה זו.

תנאי המסלול

 • מיקום גיאוגרפי של העסק
  • מסלול א' – אזורי עדיפות לאומית וירושלים – מיועד להקמת והרחבת עסק באזורי הסיוע.
  • מסלול ג' – אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך – מיועד להקמת והרחבת עסק בכל הארץ אך כולל התחייבות להעסקת אוכלוסיות עובדים ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

ניתן להגיש בקשה לעד שלושה אתרים או לחילופין עד שתי בקשות במצטבר לשני המסלולים, כאשר סך האתרים בכלל הבקשות לא יעלה על שלוש.

 • מינימום העסקה של עובדים חדשים – 3 עובדים בהיקף משרה מינימאלי של 50% לעובד[2]. בהעסקת עובדים עם מוגבלות או צעירים חסרי מעש[3] – 2 עובדים.
 • לפחות 75% מהעובדים החדשים יועסקו בענפים המזכים בסיוע כמפורט בהוראה.
 • אוכלוסיות ששיעור השתתפותן במשק נמוך (חרדים, האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים) ועובדים המתגוררים באזורי עדיפות לאומית או ירושלים – במסלול א' לפחות 30%, במסלול ג' לפחות 90%.
 • עלות השכר הממוצעת החודשית המינימאלית לעובד – 9,600 ש"ח.

עובדים שטרם מלאו להם 24 שנים במועד קליטתם או צעירים חסרי מעש או לגבי עובדים חסרי ניסיון תעסוקתי כהגדרתם בהוראה – 8,100 ש"ח.

אופן הסיוע

הסיוע כולל השתתפות בעלות מעביד בין 20% ל-30% בממוצע מעלות שכר העובדים לתקופה של 24 חודשים ועד עלות שכר של 16,000 ש"ח לחודש.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049 avim@mbtcpa.co.il

 

[1] עובד ייחשב כעובד חדש בעסק בתנאי שלא עבד אצל מבקש הסיוע או בצד קשור לו, בששת החודשים  הקודמים ליום הקליטה המזכה במענק, ולא נתן לו שירות.

[2]  בנוהל מפורטים תנאים להכרה במשרה כמשרה מלאה.

[3]  עובד המשתייך לאוכלוסייה הערבית, שגילו בין 17 ל-24, אינו משולב בלימודי תיכון או בלימודי השכלה גבוהה ושאין לו רצף של שנת עבודה אצל אותו מעסיק.

דילוג לתוכן