PDF להורדה

סיוע לקליטת עובדים בשכר גבוה

שנה: 2022

מספר החוזר: 78.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה הוראת מנכ"ל להקצאת סיוע לקליטת עובדים חדשים בעסקים בישראל[1]. במסגרת המתווה יינתן סיוע לתאגידים המעוניינים להקים או להעתיק מיזמים, המעניקים שכר גבוה לעובדיהם, לאזורי עדיפות לאומית.

הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.

התאריך האחרון להגשת בקשות – 19 באוקטובר 2022.

להלן עיקרי ההוראה:

תאגידים הרשאים להגיש בקשה לסיוע

תאגידים העונים על כל התנאים להלן:

  • נרשמו בישראל ופועלים למטרות עסקיות בלבד ולהשאת רווחים.
  • מבקשים לבצע אחת מהפעולות הבאות: הקמת מיזם באזורי עדיפות לאומית או ירושלים או העתקת מיזם לאזור עדיפות לאומית או ירושלים.
  • עיקר עיסוקם הינו באחד הענפים הבאים: סדר C או סדר H או סדר J או סדר M, כמפורט בנוהל.
  • מחזור המכירות הכולל (לרבות לצדדים קשורים) בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע – 15 מיליון ש"ח ומעלה.
  • מינימום העסקת עובדים חדשים – 15 עובדים.
  • מקסימום העסקת עובדים חדשים – 100 עובדים.

עלות השכר המוכרת למענק

עלות השכר למעסיק בגינה יינתן סיוע תורכב מהרכיבים הבאים:

  • השכר החודשי ברוטו לביטוח לאומי ובלבד שקיימת הפרשה לביטוח פנסיוני בגין הרכיבים המחויבים בביטוח פנסיוני על פי דין.
  • עלויות מעביד עבור ביטוח לאומי ומס בריאות.
  • הפקדות מעביד לזכויות סוציאליות.

תמהיל שכר העובדים המזכה בסיוע

תקרת השכר בגינה יינתן סיוע: 30,000 ש"ח.

מיקום מגורי עובדים המזכה בסיוע

נדרש, כי לפחות 60% מהעובדים החדשים במיזם, מתגוררים באזורי עדיפות לאומית או בירושלים. כלל זה יחול גם במקרה של העתקה[2].

משך הסיוע  – לתקופה של 24 חודשים.

תקופת ההקמה – עד 12 חודשים.

היום הקובע להגדרת עובד חדש  – החל מ-1 באוגוסט 2022.

 

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049 avim@mbtcpa.co.il

[1] הוראת מנכ"ל 4.18 – תכנית לקליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה באזורי עדיפות לאומית וירושלים.

[2]  העתקה – העברת פעילות המיזם ממיקום שאינו באזור עדיפות לאומית או ירושלים לאזורי עדיפות לאומית או לירושלים.

דילוג לתוכן