PDF להורדה

סיוע להקמה והרחבה של מתקנים מלונאיים בשנת 2022

שנה: 2022

מספר החוזר: 39.2022


ברצוננו לעדכנכם, בדבר נוהל 01/2022: סיוע להקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל בשנת 2022, בהתאם לחוק עידוד השקעות הון.

מטרת הנוהל, לפרט את מסלול הסיוע להקמה ולהרחבה של מתקנים מלונאיים, אשר במסגרתו יינתן מעמד "מפעל מאושר" בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, בכפוף למפת אזורי העדיפות, שבהתאם לצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות)(הוראת שעה), תשפ"א-2021.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 16 במאי 2022.

השנה עומדת בפני היזמים אפשרות להגשת בקשה בשני מסלולים:

מסלול א' – יזם, המחזיק בהיתר בנייה, יוכל להגיש בקשה להקמת / הרחבת  מלון במסגרת "מסלול השקעות".

מסלול ב' – יזם, שאינו מחזיק בהיתר בנייה, יוכל להגיש בקשה להשתתפות בהוצאות ההיתר במסגרת "מסלול היתר בנייה".

יצוין, כי בגין בקשה חדשה, שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת בקשות (16 במאי 2022), ניתן יהיה להכיר בהשקעות, שיבוצעו החל ממועד הגשתה, בתנאי שהבקשה עמדה בתנאי הסף של הנהלים. ככל שלא עמדה בתנאי הסף במועד הגשתה – יוכרו ההשקעות החל מהמועד בו תעמוד הבקשה בתנאי הסף.

  

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן