PDF להורדה

סיוע והקלות על ידי הקרן לעסקים בערבות מדינה

שנה: 2023

מספר החוזר: 100.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים, הנובעים כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", אושרה שורת צעדי סיוע והקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה.

להלן פירוט הצעדים לסיוע:

  1. דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס) – כל עסק, אשר קיבל הלוואה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה, יהיה רשאי לקבל דחייה של תשלומי קרן ההלוואה לתקופה של עד 3 חודשים.

במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

לשם דחיית תשלומי קרן ההלוואה מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי  ממנו התקבלה ההלוואה (הפנייה והטיפול מתבצע ישירות אל מול נותן האשראי הרלבנטי ולא דרך הגוף המתאם).

  1. התאמת בטוחות – כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה, שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה ההלוואה שולמה כסדרה.

לשם התאמת הבטוחות מתבקש העסק ליצור קשר עם הבנק ממנו התקבלה ההלוואה (הפנייה והטיפול מתבצע ישירות אל מול נותן האשראי הרלבנטי ולא דרך הגוף המתאם).

  1. הגשת דוחות כספיים – עסקים קטנים ובינוניים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.

כלל ההקלות המפורטות לעיל יהיו בתוקף עד ל-7 בדצמבר 2023.

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן