PDF להורדה

סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי והסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי

שנה: 2023

מספר החוזר: 90.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה קול קורא להענקת סיוע בהיקף של כ-25 מיליון ש"ח לעסקים בענפי התעשייה והשירותים, אשר מעוניינים להתחבר למערכת חלוקת גז טבעי או להסב מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי.

תאריך אחרון להגשת הבקשה – 28 בספטמבר 2023.

להלן עיקרי הקול הקורא:

 • צרכן גז טבעי לצורך קבלת הסיוע בהתאם להוראת מנכ"ל זו הינו צרכן העומד בתנאים המצטברים הבאים:
 • צריכת הגז הטבעי השנתית הצפויה שלו עולה על 100,000 מ"ק והוא צרכן גפ"מ או צרכן מזוט או צרכן סולר.
 • צרכן שצריכת הגז הטבעי השנתית הצפויה שלו לא תעלה על 4,000,000 מ"ק.
 • על מגישי הבקשה להתחייב, בין היתר, לתנאים הבאים:
 • מחזור המכירות אינו עולה על 400 מיליון ש"ח.
 • למבקש הסיוע הסכם חתום אשר נחתם לאחר פרסום ההוראה עם בעל רישיון חלוקת גז טבעי או עם בעל רישיון לספק גז טבעי דחוס.
 • סכום הסיוע עבור ההוצאות המוכרות ועבור התחברות לרשת החלוקה יהיה כדלקמן:
 • עבור צרכן, שצריכתו השנתית הינה בין 100,000 מ"ק ל-200,000 מ"ק – סכום כולל של 1,100,000 ש"ח לצרכני המזוט ו-900,000 ש"ח לצרכני גפ"מ וצרכני סולר.
 • עבור צרכן, שצריכתו השנתית הינה בין 200,000 מ"ק ל-500,000 מ"ק – סכום כולל של 900,000 ש"ח לצרכני המזוט ו-600,000 ש"ח לצרכני גפ"מ וצרכני הסולר.
 • עבור צרכן, שצריכתו השנתית הינה בין 500,000 מ"ק ל-750,000 מ"ק – סכום כולל של 600,000 ש"ח לצרכני המזוט ו-400,000 ש"ח לצרכני גפ"מ ולצרכני הסולר.
 • עבור צרכן, שצריכתו השנתית הינה גבוהה מ-750,000 מ"ק עד 1 מיליון מ"ק – סכום כולל של 1,000,000 ש"ח לצרכני המזוט ו-600,000 ש"ח לצרכני גפ"מ ולצרכני הסולר.
 • עבור צרכן, שצריכתו השנתית הינה גבוהה מ-1 מיליון מ"ק עד 4 מיליון מ"ק – סכום כולל של 1,500,000 ש"ח לצרכני המזוט ו-1,000,000 ש"ח לצרכני גפ"מ ולצרכני הסולר.

סכום הסיוע לא יעלה על 80% מסכום העלויות בגין ההתחברות לרשת החלוקה ובגין הסבת המערכות.

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

איתי יחזקאלי 050-6253981

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן