PDF להורדה

סיום הפטור מתשלום אגרה שנתית לחברות ושותפויות המבצעות הליך פירוק מרצון

שנה: 2022

מספר החוזר: 79.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי תוקף הוראות הפטור מתשלום אגרה שנתית בהליך פירוק מרצון, המעניקות פטור מתשלום אגרה שנתית בהליך פירוק מרצון, לחברות ולשותפויות שאינן פעילות כלכלית – יפוג ב-31 בדצמבר 2022.

נזכיר, כי חברות ושותפויות הרשומות במרשם החברות או השותפויות, חייבות בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא עברו הליך פירוק מרצון[1]. עם זאת, נקבע במסגרת הוראת שעה לחמש שנים, כי בהליך פירוק מרצון, חברות ושותפויות זכאיות לפטור מתשלום האגרה השנתית לרשם החברות והשותפויות עבור שנים בהן לא הייתה להן פעילות כלכלית.

המשמעות הינה, כי החל מיום 1 בינואר 2023, חברות ושותפויות הנמצאות בהליך פירוק מרצון לא תוכלנה לקבל את הפטור הקיים כיום, ותחויבנה בתשלום אגרה שנתית מלאה כתנאי לפירוקן גם עבור שנים בהן לא היתה בהן פעילות. לפיכך, מומלץ לחברה / שותפות, המעוניינת להתפרק, להקדים ולהתפרק מרצון וליהנות מפטור מתשלום אגרה.

בנוסף, חברה שאינה עומדת בחובת תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי – גם אם אין לה פעילות כלכלית – עלולה להיות מוכרזת כ"חברה מפירה" (על חברה מפירה ניתן להטיל עיצומים כספיים, אשר עשויים אף להיות מועברים לגביה מהדירקטורים של אותה חברה), ועל כן כדאי להקדים ולפרק מרצון (במקרים הרלבנטיים).

 

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 10/22.

דילוג לתוכן