PDF להורדה

סוגיות שוטפות בנושא ניהול משק המים ביישוב

שנה: 2019

מספר החוזר: 47.2019


במהלך הליווי השוטף, שאנו עורכים בנושא ניהול משק המים בקיבוצים ומושבים, עולות מגוון רחב של שאלות וסוגיות לדיון, אשר יש לתת עליהן את הדעת.

בחוזר זה נסקור בצורה תמציתית את הסוגיות המרכזיות שמשותפות למרבית היישובים.

 

  • דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2018 – כל בעלי רישיונות ההספקה וההפקה של מים (מרבית הקיבוצים והמושבים), נדרשים להגיש דוח כספי סקור על יד רואה חשבון על פעילות המים לשנת 2018. מועד ההגשה היה 30 באפריל 2019. היות והגשת הדיווח נבדקת על ידי רשות המים בבקרות השוטפות ביישובים, מומלץ לכל מי שעוד לא הגיש את הדיווח לעשות זאת בהקדם.
  • קבלת הקצאת מים מוזלים לגינון ציבורי – כל ספק מים שמספק מים לגינון ציבורי, זכאי להקצאת מים מוזלים להשקיית הגינון הציבורי. ספקים שיגישו בקשה להקצאה, יוכלו לקבל גם החזר בגין רכישת המים לגינון ציבורי מתחילת השנה.
  • תעריפי מים – מידי 6 חודשים מתעדכנים תעריפי המים הן בגין רכישת המים ממקורות או מהפקה עצמית, והן תעריפי החיוב לצרכנים.
  • תעריפי ביוב – תעריפים אלו מחולקים למספר מקטעים והם שונים לכל מועצה אזורית. מומלץ לבדוק את תעריפי החיוב לצרכני היישוב באותם מקטעים בהם האחריות על הביוב הינה של היישוב.
  • הקצאות מים לחקלאות – לאחרונה גדלה כמות המים המוקצית לשימושי חקלאות בגין שנת הגשמים הברוכה שהייתה.
  • בדיקת תשלומי היזון חוזר חברת מקורות – כל צרכני מקורות מקבלים מדי שנה דוח הפרשי תשלום ביחס לשנה קודמת, זאת לאחר הדיווח המקוון שמגיש ספק המים בנוגע לשימושי המים בשטחו בפברואר כל שנה. במידה והחשבון מגלם תוספת חיוב, מומלץ לבדוק את התחשיבים.

 

  • דמי מים – לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 27 לחוק המים, מוציאה חברת מקורות חיוב בגין דמי מים עבור המים בהפקה הפרטית. מודל החיוב הינו מורכב ובבדיקות שערכנו מתגלות לא מעט טעויות בחישוב – לכן, מומלץ לבדוק את כל החיובים בגין דמי מים שנשלחו ליישוב בשנים 2017-2018.
  • פיצויי מים – מפיקים פרטיים של מים לחקלאות, אשר עלות המים התייקרה עבורם בשל תיקון 27 לחוק המים זכאים לפיצוי בגין התייקרות זו. על כן, מומלץ לבצע בדיקה שהיקף הפיצוי חושב בצורה נכונה וכן לטפל בקבלת הפיצויים.

 

 

אנו מלווים קיבוצים ומושבים רבים בכל הנושאים הקשורים לניהול משק המים וכן מפיצים מדי חודש מידע עדכני לגבי סוגיות רלבנטיות לניהול משק המים ביישוב הכפרי.

לצורך רכישת מנוי שנתי לחוזרים המקצועיים בתחום המים (בעלות שנתית של 500 ש"ח בתוספת מע"מ), או בכל שאלה אחרת בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר, בטלפון:  03-6382810 או בדוא"ל   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון: 054-5816814 או בדוא"ל  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן