PDF להורדה

נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 75.2019


בחוזר הנחיות וקוים מנחים, שישמשו לכם לעזר בעריכת הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים, ינואר – יוני 2019.

מלאי

ככלל, מומלץ שהישות תעריך את שווי המלאי על בסיס העלות בפועל (נתונים תמחיריים) – בהיעדר נתונים תמחיריים:

  • מלאי בעלי חיים

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על הנתונים שהתפרסמו ב"אוגדן ההנחיות ותעריפים נורמטיביים לסקטור ההתיישבותי והחקלאי" (להלן "האוגדן")[1]. מדד תשומות בבעלי חיים בתקופה 1-6/19 ירד בשיעור של 0.1% – על כן, אין לעדכן מחירים אלו.

  • מלאי גידולים צמחיים

המחירים הינם מחירים נורמטיביים ואינם כוללים עבודה עצמית והוצאות מימון:

–      מלאי בשדה ומטעים – ראה נספח א'

המחירים עודכנו בהתאם לעליית מדד תשומות בגידולים צמחיים בתקופה שבין 1/7/18 ועד ה-30/6/19, בשיעור של 0.5%.

–      מלאי במחסנים מתוצרת המשק (מיבול 2018)

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על המחירים, שהתפרסמו באוגדן. מדד התשומות בגידולים צמחיים בתקופה 1-6/19 ירד בשיעור של 0.1% – על כן, אין לעדכן מחירים אלו.

שערי חליפין ומדדים מובילים

ראו נספח ב', המפרט את שערי החליפין למטבעות העיקריים וכן את המדדים המובילים הרלבנטיים לסקטור.

הנספח כולל שערים ממוצעים למטבעות נבחרים לתקופה 1-6/19.

 

הנכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו, המטפל בכם, בכל שאלה או הבהרה.

 

לוטה

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

 

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

1. מלאי בשדה ש"ח לדונם
  כותנה שלחין 605
  כותנה בהשקיית עזר 390
  אגוזי אדמה בנגב 1,055
  אגוזי אדמה באזור החוף 1,005
  חמניות בהשקיית עזר 280
  חמצה בעל 270
  חמצה בהשקיית עזר 520
  סורגום (דורה) בעל 85
  סורגום בהשקיית עזר 260
  אבטיחים בהשקיה (לא כולל פלסטיק וחיטוי קרקע) 665
  תירס מתוק 900
  עגבניות לתעשייה 1,055
     
2. מטעים ש"ח לדונם
  תפוחי עץ 2,775
  תפוחי עץ אנה 1,670
  אגסים 2,180
  אפרסקים 2,795
  שזיפים 2,530
  שקדים 1,660
  פקאן 1,155
  אבוקדו 1,380
  תמרים 1,725
  זיתים 1,155
  אפרסמון 1,360
  רימונים 1,190
  קיווי 2,000
  מנגו 2,140
  ענבי יין 2,075
  ענבי מאכל 2,990
   בננות 1,740

 

 

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

  1. מדד המחירים לצרכן

 א.       בנקודות (בסיס ממוצע 2016)

ליום 31 בדצמבר ליום 30 ביוני    
2018 2018 2019    
101.20 101.30 102.11 מדד בגין  
101.50 101.20 102.72 מדד ידוע  

 

ב.        שיעורי השינוי לתקופה

שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

שלושה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

שישה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

   
2018

%

2018

%

2019

%

2018

%

2019

%

   
0.8 1.0 0.4 0.9 0.9 מדד בגין  
1.2 1.2 1.5 0.9 1.2 מדד ידוע  

 

  1. מדדים מובילים אחרים (שיעורי השינוי לתקופה)
  שישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

  2019

%

2018

%

2018

%

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות (0.1) 2.7 3.8
תשומות בגידולים צמחיים (0.1) 1.4 2.0
תשומות בבעלי חיים (0.1) 4.4 6.4

 

  1. 3. להלן נתונים אודות מטבעות חוץ עיקריים:

 

לשנה שנסתיימה שלושה חודשים

אפריל – יוני

שישה חודשים

ינואר – יוני

 
2018

%

2018

%

2019

%

2018

%

2019

%

שע"ח ליום

30.6.19

 

המדינה

יחידות מטבע
8.10 3.87 (1.82) 5.28 (4.86) 3.5660 ארה"ב 1 דולר
2.38 (2.76) (4.46) 2.68 (5.67) 4.5216 בריטניה 1 לירה
10.75 (0.08) 1.06 7.02 (2.90) 3.3125 יפן 100 יין
3.35 (1.70) (0.41) 2.47 (5.36) 4.0616 האיחוד המוניטרי 1 אירו

 

 

 

  1. שערים ממוצעים למטבעות נבחרים – 2019[2]:

 

חודש דולר ליש"ט יין אירו
ינואר 3.6870 4.7513 3.3858 4.2105
פברואר 3.6263 4.7165 3.2857 4.1164
מרץ 3.6186 4.7659 3.2527 4.0889
אפריל 3.5946 4.6896 3.2207 4.0417
מאי 3.5932 4.6165 3.2650 4.0190
יוני 3.5973 4.5599 3.3280 4.0618
ממוצע תקופתי 3.6195 4.6833 3.2897 4.0897

 

 

[1]  ראו חוזרנו 9/19.

[2]   מבוסס על פרסומי בנק ישראל.

דילוג לתוכן