PDF להורדה

נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 81.2021


בחוזר הנחיות וקוים מנחים, שישמשו לכם לעזר בעריכת הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים, ינואר – יוני 2021.

נזכיר, כי החל מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2021 בחישוב ערך המלאי החקלאי – לא קיימת יותר האפשרות להתבסס על התעריפים הנורמטיביים. ערך המלאי יחושב לפי מודל העלות או מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה[1].

מלאי

ככלל, מומלץ שהישות תעריך את שווי המלאי על בסיס העלות בפועל (נתונים תמחיריים). בהיעדר נתונים תמחיריים:

  • מלאי בעלי חיים

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על הנתונים שהתפרסמו ב"אוגדן ההנחיות ותעריפים נורמטיביים לסקטור ההתיישבותי והחקלאי"[2], בתוספת עליית המדד תשומות בבעלי חיים בתקופה 1-6/21 בשיעור של 8.5%.

  • מלאי גידולים צמחיים

המחירים הינם מחירים נורמטיביים ואינם כוללים עבודה עצמית והוצאות מימון:

–     מלאי בשדה ומטעים – ראו נספח א'

המחירים עודכנו בהתאם לעליית מדד תשומות בגידולים צמחיים בתקופה שבין 1/7/20 ועד ה-30/6/21, בשיעור של 1.7%.

–     מלאי במחסנים מתוצרת המשק (מיבול 2020)

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על המחירים, שהתפרסמו באוגדן, בתוספת עליית המדד תשומות בגידולים צמחיים בתקופה 1-6/21 בשיעור של 1.4%.

שערי חליפין ומדדים מובילים

ראו נספח ב', המפרט את שערי החליפין למטבעות העיקריים וכן את המדדים המובילים הרלבנטיים לסקטור.

הנספח כולל שערים ממוצעים למטבעות נבחרים לתקופה 1-6/21.

הנכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו, המטפל בכם, בכל שאלה או הבהרה.

 

לוטה

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

1. מלאי בשדה ש"ח לדונם
  כותנה שלחין 615
  כותנה בהשקיית עזר 400
  אגוזי אדמה בנגב 1,075
  אגוזי אדמה באזור החוף 1,020
  חמניות בהשקיית עזר 285
  חמצה בעל 275
  חמצה בהשקיית עזר 530
  סורגום (דורה) בעל 85
  סורגום בהשקיית עזר 265
  אבטיחים בהשקיה (לא כולל פלסטיק וחיטוי קרקע) 675
  תירס מתוק 915
  עגבניות לתעשייה 1,075
     
2. מטעים ש"ח לדונם
  תפוחי עץ 2,820
  תפוחי עץ אנה 1,700
  אגסים 2,220
  אפרסקים 2,845
  שזיפים 2,575
  שקדים 1,690
  פקאן 1,175
  אבוקדו 1,405
  תמרים 1,755
  זיתים 1,175
  אפרסמון 1,385
  רימונים 1,210
  קיווי 2,035
  מנגו 2,175
  ענבי יין 2,110
  ענבי מאכל 3,040
   בננות 1,770

 

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

  1. מדד המחירים לצרכן

 א.       בנקודות (בסיס ממוצע 2016)

ליום 31 בדצמבר ליום 30 ביוני    
2020 2020 2021    
101.10 101.00 102.72 מדד בגין  
101.20 101.10 102.62 מדד ידוע  

 

ב.        שיעורי השינוי לתקופה

שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

שלושה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

שישה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

   
2020

%

2020

%

2021

%

2020

%

2021

%

   
(0.7) (0.7) 0.8 (0.8) 1.6 מדד בגין  
(0.6) (0.2) 1.3 (0.7) 1.4 מדד ידוע  

 

 

  1. מדדים מובילים אחרים (שיעורי השינוי לתקופה)
  שישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

  2021

%

2020

%

2020

%

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות 5.2 (1.9) (1.5)
תשומות בגידולים צמחיים 1.4 (2.9) (2.7)
תשומות בבעלי חיים 8.5 (0.4) 0.2

 

  1. 3. להלן נתונים אודות מטבעות חוץ עיקריים:
לשנה שנסתיימה שלושה חודשים

אפריל – יוני

שישה חודשים

ינואר – יוני

 
2020

%

2020

%

2021

%

2020

%

2021

%

שע"ח ליום

30.6.21

 

המדינה

יחידות מטבע
(6.97) (2.78) (2.22) 0.29 1.40 3.2600 ארה"ב 1 דולר
(3.68) (3.29) (1.51) (6.70) 2.86 4.5177 בריטניה 1 לירה
(2.06) (1.88) (2.08) 1.02 (5.43) 2.9498 יפן 100 יין
1.70 (0.45) (0.97) 0.12 (1.76) 3.8748 האיחוד המוניטרי 1 אירו

 

 

 

  1. שערים ממוצעים למטבעות נבחרים – 2021[3]:

 

חודש דולר ליש"ט יין אירו
ינואר 3.2221 4.3952 3.1053 3.9217
פברואר 3.2697 4.5312 3.1046 3.9551
מרץ 3.3112 4.5908 3.0458 3.9418
אפריל 3.2755 4.5349 3.0038 3.9197
מאי 3.2623 4.5918 2.9898 3.9626
יוני 3.2517 4.5623 2.9534 3.9183
ממוצע תקופתי 3.2654 4.5344 3.0338 3.9365

[1]  ראו חוזרנו 161/20.

[2]  ראו חוזרנו 6/21.

[3]   מבוסס על פרסומי בנק ישראל.

דילוג לתוכן