PDF להורדה

נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 91.2020


בחוזר הנחיות וקוים מנחים, שישמשו לכם לעזר בעריכת הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים, ינואר – יוני 2020.

מלאי

ככלל, מומלץ שהישות תעריך את שווי המלאי על בסיס העלות בפועל (נתונים תמחיריים) – בהיעדר נתונים תמחיריים:

  • מלאי בעלי חיים

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על הנתונים שהתפרסמו ב"אוגדן ההנחיות ותעריפים נורמטיביים לסקטור ההתיישבותי והחקלאי" (להלן "האוגדן")[1]. מדד תשומות בבעלי חיים בתקופה 1-6/20 ירד בשיעור של 0.4% – על כן, אין לעדכן מחירים אלו.

  • מלאי גידולים צמחיים

המחירים הינם מחירים נורמטיביים ואינם כוללים עבודה עצמית והוצאות מימון:

–      מלאי בשדה ומטעים – ראו נספח א'

ערך המלאי מבוסס על הנתונים שהתפרסמו בחוזרנו 75/19 (מדד תשומות בגידולים צמחיים, לתקופה שבין 1/7/19 ועד ה-30/6/20, ירד בשיעור של 3.5% ועל כן לא עודכנו המחירים).

–      מלאי במחסנים מתוצרת המשק (מיבול 2019)

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על המחירים, שהתפרסמו באוגדן. מדד התשומות בגידולים צמחיים בתקופה 1-6/20 ירד בשיעור של 2.6% – על כן, אין לעדכן מחירים אלו.

שערי חליפין ומדדים מובילים

ראו נספח ב', המפרט את שערי החליפין למטבעות העיקריים וכן את המדדים המובילים הרלבנטיים לסקטור.

הנספח כולל שערים ממוצעים למטבעות נבחרים לתקופה 1-6/20.

 

הנכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו, המטפל בכם, בכל שאלה או הבהרה.

 

לוטה

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

[1]  ראו חוזרנו 7/20.

דילוג לתוכן