PDF להורדה

נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות בגין נזק עקיף בעקבות מבצע "עלות השחר"

שנה: 2022

מספר החוזר: 87.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו תקנות המסדירות את מתווה הפיצויים לעסקים הנמצאים במרחק עד 40 ק"מ מרצועת עזה, עבור נזקים עקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע "עלות השחר"[1]. במקביל רשות המסים פתחה את האפשרות להגשת תביעות מקוונות לפיצויים.

יובהר, כי את התביעה יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים.

ניתן להגיש תביעה עד ליום ה-31 בדצמבר 2022.

להלן עיקרי מסלולי הפיצוי:

מסלול שכר עבודה

למסלול שכר עבודה זכאיים:

 • בעל עסק, ששילם שכר עבודה לעובד המתגורר במרחק של עד 40 ק"מ מהרצועה, שנעדר מעבודתו לפי הוראות פיקוד העורף בשל:
 • הוראה על סגירת מוסד חינוך שבו העובד מועסק.
 • איסור על התקהלות, באם בתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו ביישוב הנכלל ב"אזור המיוחד" (כהגדרתו בתקנות).
 • השגחה על ילד – הפיצוי יינתן לבן זוג אחד, בלבד, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
 • העובד נעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו.
 • אין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד.
 • גיל הילד אינו עולה על 14 שנים.
 • מוסד החינוך בו הילד לומד נמצא ביישוב הנכלל ב"אזור המיוחד".
 • מענק לקיבוץ במסלול זה יינתן עבור:

ימי ההיעדרות (בהתאם לתנאי המסלול הרגילים) ששולמו לעובדים בקיבוץ (חברים או שכירים) בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ.

יובהר:

 • הפיצוי לא יינתן בגין היעדרות חברי הקיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ.
 • עבור עובדים בחינוך יינתן פיצוי רק לאחר שיוכח כי גם שולמו משכורות מלאות לעובדים וגם הוחזר כסף להורים.
 • עובדים הגרים עד 7 ק"מ מהרצועה, עובדים עם מוגבלות והורים לילדים עם מוגבלות:

זכאים לפיצוי גם באם נעדרו ללא הוראות מפיקוד העורף.

 • בית אוכל, אולם שמחות, גן אירועים, מוסד תרבות ופנאי, בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או אתר תיירות, אשר פועל באופן רגיל בימי שישי לאחר השעה 16:30 ואשר היה לו נזק עקב יום היעדרות בשל המצב הביטחוני ביום שישי ה-5 באוגוסט 2022.
 • יישובים שהיו "כלואים" – ביישוב שהכניסה אליו והיציאה ממנו נאסרה ו/או יישובים שהגישה אליהם הוגבלה לאור חסימת צירים, במהלך התקופה שקדמה לתחילת מבצע "עלות השחר", בהתאם להוראות פיקוד הדרום – יינתן פיצוי בגין היעדרות בתקופה שבין ה-2 ועד ה-9 באוגוסט 2022.

התנאי לתשלום הפיצויים לעסקים הוא תשלום השכר לעובדים שנעדרו בימי הלחימה.

אופן הגשת התביעה: בעת הגשת תביעה במסלול שכר, נדרש העובד להיכנס למערכת הצהרת עובדים https://secapp.taxes.gov.il/smpapasachar/#/conect  ולהצהיר על היעדרותו והסיבה לה (במקום הטפסים הידניים עד כה). העובדים יקבלו מסרון או הודעה קולית לטלפונים כשרים עם קוד אישי למערכת הצהרת עובדים.

סכום הפיצוי – 460 ש"ח ליום עבודה, לכל עובד שנעדר.

מסלול אדום

למסלול אדום זכאיים:

 • ניזוק ביישוב ספר או שעסקו מצוי באזור בטווח עד 7 ק"מ מרצועת עזה, בהתאם לרשימה המפורטת בתקנות, רשאי לבחור בין פיצויים במסלול זה לבין פיצויים לפי התקנות העיקריות[2].
 • ענף החקלאות – לעוסקים בענף החקלאות הממוקמים באזור של עד 7 ק"מ מהרצועה (בהתאם לרשימה).

הפיצוי מסתמך על מספר העובדים בשטח החקלאי ומידת הקרבה של השטח לרצועה, כדלקמן:

 • חקלאי, שיש לו גידולים חקלאיים ביישוב הרשום בתוספת לתקנות ושהכניסה אליו והיציאה ממנו נאסרה במהלך תקופת המבצע על ידי פיקוד העורף – יהא זכאי לפיצוי בסך: 2,760 ש"ח X מספר עובדיו המועסקים בשטח האמור.
 • חקלאי, שיש לו גידולים חקלאיים בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה או ביישוב ספר שהוכרז ככזה ערב תחילת התקנות הנוכחיות יהא זכאי לפיצוי בסך: 1,380 ש"ח X מספר עובדיו המועסקים בשטח האמור.
 • בית אוכל, אולם שמחות, גן אירועים, מוסד תרבות ופנאי, בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או אתר תיירות – זכאי, בנוסף לתשלום שכר העבודה עבור העובדים שנעדרו, לתוספת של 20% בעד נזק שמקורו בחומרי גלם שהתקלקלו.

ועדת ערר וערעור על החלטת רשות המסים

ערר על החלטת המנהל, ניתן להגיש בתוך 30 יום לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.

בהליך הערר, ניזוק יכול לייצג את עצמו ו/או באמצעות עו"ד.

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח בועז אמיר:  052-2722159, boaz@mbtcpa.co.il

סטפני פינקלשטיין:  052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

[1] תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), תשפ"ג-2022.

[2] תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973.

דילוג לתוכן