PDF להורדה

נפתחה המערכת להגשת בקשות למענק הוצאות קבועות בגין החודשים מאי ויוני 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 80.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח[1] עבור החודשים מאי ויוני 2021.

בהתאם לתיקון חקיקה מינואר 2021 שאפשר תשלום מענק פגיעה ממושכת – מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים מאי ויוני 2021, ישולם בגובה חצי מסכום הזכאות המקורי.

יצוין, כי מענקים אלו מסיימים את סדרת המענקים המחולקים במסגרת תכנית "רשת בטחון כלכלית".

נזכיר, כי ישנה אפשרות מסוימת להגיש בקשה למענק הוצאות קבועות עבור פעילויות בקיבוץ, אשר מתנהלות בתוך הקיבוץ (דהיינו, אינן מתואגדות בנפרד)[2].

את התביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ניתן להגיש עד ליום ה-15 באוקטובר 2021.

כאמור לעיל, זכאים להגיש תביעות למענק עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי – יוני 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב-25% ומעלה לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, כמפרט להלן:

  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-18 אלף ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח – בגין פגיעה של 25% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח – בגין פגיעה של 40% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח – בגין פגיעה של 60% ומעלה.

עסקים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים אלו עלה על 1,500 ש"ח וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי – יוני 2021) נמוך מהמחזור בינואר – פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ש"ח לתקופת זכאות.

יצוין כי בימים הקרובים עומדת להיפתח האפשרות להגשת תביעות פיצויים בשל נזק עקיף בעקבות מבצע "שומר החומות":

  • עסקים עד 40 ק"מ מרצועת עזה צריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין מענקי קורונה ובכלל זה, מענק להשתתפות בהוצאות קבועות.
  • עסקים בטווח מ-40 עד 80 ק"מ מרצועת עזה, שהגישו תביעת פיצויים בשל שומר החומות, יכולים להיות זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,  stephanie@mbtcpa.co.il

 

[1]  ראו חוזרנו 97/20.

[2]  ראו חוזרנו 138/20.

דילוג לתוכן