PDF להורדה

נפתחה המערכת להגשת בקשה למענק סיוע לעסקים בגין נזק עקיף אשר נגרם במהלך מבצע "מגן וחץ"

שנה: 2023

מספר החוזר: 76.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות בגין נזק עקיף בעקבות מבצע "מגן וחץ". כמו כן, רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המסבירה את אופן הגשת הבקשה.

להלן עיקרי ההוראה:

הזכאות לפיצויים היא בגין התקופה החל מ-9 במאי ועד 13 במאי 2023, לעסקים הממוקמים מ-7 עד 40 ק"מ מהרצועה, ועד 15 במאי 2023 לעסקים הממוקמים עד 7 ק"מ מהרצועה.

דגשים להגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשה לקבלת פיצויים באחד משלושת המסלולים הירוקים הבאים: מסלול שכר, מסלול מחזורים ומסלול חקלאות. לעוסקים הממוקמים עד 7 ק"מ מגבול הרצועה, נשמרת הזכות להגיש בקשה במסלול האדום (בתנאי שלא הגישו במסלול הירוק) – מסלול המאפשר הגשה מפורטת ומוסברת במידה והמסלולים הירוקים אינם משקפים את גובה הנזק בתקופה הרלבנטית.

הבקשה תוגש בטופס מקוון באתר רשות המסים: www.taxes.gov.il, על ידי הניזוק או מייצגו הרשום ברשות המסים. הגשת התביעה אפשרית החל מה-16ביולי למשך 90 יום.

לא תתאפשר הגשת תביעת פיצויים  לעוסקים הבאים:

 • ניזוק שהוא מלכ"ר שאינו מלכ"ר זכאי.
 • ניזוק שדיווח על סגירת עסקו לרשות המסים לפני תחילת תקופת הזכאות.
 • ניזוק שלא הגיש שניים מתוך שלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מע"מ, בשל התקופה שלפני תחילת תקופת הזכאות, אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל, שעסקו היה פעיל בתקופה זו.
 • ניזוק שלא הגיש לפקיד השומה דין וחשבון בטופס 102 בשל החודשים מאי או יוני 2023.
 • ניזוק שלא שילם שכר עבודה לעובד בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני.

מסלול שכר

גובה הפיצוי

סך של 500 ש"ח ליום עבודה מלא / יחסי[1] כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד.

חישוב הפיצוי לניזוק שהוא קיבוץ – פיצוי בגין עובדיו השכירים ובגין חברי הקיבוץ העובדים בפעילויות / תאגידים יצרניים בקיבוץ כפול סך ימי היעדרות של העובדים / החברים, שנעדרו מעבודתם. יודגש, כי הפיצוי לא יינתן בשל חברי קיבוץ העוסקים במתן שירות לחברי הקיבוץ עצמם.

עבור עובדים בתחומי החינוך – יתקבל המענק רק במידה ויוכח כי ההורים זוכו בסכום גבוה או שווה לבקשת ההחזר לאור סגירת המוסד החינוכי. במידה ולא בוצע זיכוי, לא ניתן להגיש בקשה להחזר במסלול זה.

עובד יחשב כ"נעדר מעבודתו" בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 1. העובד מתגורר בטווח של 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה.
 2. העובד מתגורר בטווח של 7-40 ק"מ מגבול רצועת עזה (בהינתן המפות ורשימות הישובים המפורסמות לעניין זה על ידי רשות המסים) והתרחש אחד מאלה:
  • מוסד החינוך שבו העובד מועסק נסגר, בתנאי שעובד ב"אזור המיוחד".
  • העובד נדרש להישאר בבית ולשמור על ילדו הנמצא עמו, זאת בתנאי שבמקום העבודה של ההורה אין מסגרת נאותה להשגחה על הילד וגיל הילד אינו עולה על 14 (במידה וסעיף זה אינו נהיר, יש לפנות להוראות הביצוע ולראות את כלל ההתניות הרלבנטיות).

יש לציין כי ניזוק חוץ (ניזוק אשר מקום עיסוקו אינו בטווח ה- 0-40 ק"מ מגבול הרצועה) זכאי להגיש בקשה בגין עובד המתגורר ב"אזור המיוחד" ולא הצליח להגיע לעבודה בעקבות המצב.

דגשים להגשת הבקשה

לבקשה יש לצרף גיליון חישוב השכר הכולל רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו, לרבות מספר טלפון נייד של העובד וסיכום הפיצויים לכלל העובדים, כמפורט בטופס התביעה המקוון.

המערכת תשלח לכל עובד לגביו הוגשה תביעה בגין היעדרות, הודעת SMS עם קישור למערכת הצהרות עובד ובה קוד כניסה התואם את זהות העובד לפי המעסיק. כאשר בידיהם הקוד, יוכלו להצהיר בקישור הבא: מערכת הצהרת עובדים

יודגש, כי תביעה תחשב כתביעה שהושלמה, רק לאחר הצהרת כל העובדים לגבי ימי ההיעדרות.

לאור ניסיון העבר, אנו ממליצים לבקש, כבר עכשיו, מהעובדים למלא מסמך פנימי (או את המסמך המצורף כנספח לחוזר זה) שבו העובד מצהיר על ההיעדרות, על מנת להימנע מדרישות של רשות המסים עבור עובדים שסיימו את עבודתם או שאינם מוכנים להצהיר מסיבות כאלו ואחרות בהמשך.

עבור עובדים זרים – יש למלא את המסמך המצורף כנספח למסמך זה, ולהעלות אותו למערכת בעת הגשת הבקשה.

מסלול מחזורים

הענפים אשר זכאים להגיש בקשה במסלול המחזורים הינם: חקלאות, בתי מלון, פנסיון, בתי מרגוע, בית הארחה, אתר תיירות, תעשייה, אולם שמחות, גן אירועים או מוסד תרבות ופנאי, בתי אוכל, וכן כל עסק הממוקם בטווח של עד 7 ק"מ מגבול הרצועה.

שימו לב, ענפי המסחר והשירותים הממוקמים מעבר ל-7 ק"מ אינם זכאים להגשת הבקשה במסלול זה.

הפיצוי יינתן בגין נזק, שנגרם לניזוק בשל הפרש מחזורים שהוא תוצאה של מבצע מגן וחץ, ולא משום גורם אחר. חישוב הפיצויים מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין תקופת הפיצויים לתקופה המקבילה לה בשנת 2022 (בהתאם לשיטת הדיווח של הניזוק), בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל / פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני. תקרת הפיצוי הינה 625,000 ש"ח.

שימו לב, איחודי עוסקים מוגדרים בדרך כלל ברשות המסים בתור עוסקים בחקלאות. לכן, ישנה בעיה טכנית של תאגידים אשר אינם עוסקים בחקלאות אך נמצאים באיחוד עוסקים – מכיוון שהמערכת אינה מאפשרת הגשה במסלול המחזורים עבורם. לכן, יש לנסות ולהיכנס למערכת ובמידה ולא מתאפשרת הגשה, יש לבקש אישור זכאות להגשה במסלול זה (לחצן מהמסך אשר יופיע).

אופן חישוב הפיצוי

נוסחת החישוב הינה:

כלומר, סכום הפיצוי – ההפרש בין מחזור ההכנסות בתקופת הבסיס למחזור ההכנסות בתקופת הפיצוי, כפול משלים ההוצאה הנחסכת.

נציין, כי יש מגבלה להפרש בגובה המחזור, המגבלה מחושבת לפי משמעות של 8 ימי פעילות בחודש מאי 2022. פירוט החישוב נמצא בהוראות הביצוע.

נוסחת משלים ההוצאה הנחסכת:

כלומר משלים ההוצאה הנחסכת הוא – המשלים של שיעור התשומות השוטפות מהכנסות 2022 מוכפל ב-85% ועוד שיעור הוצאות השכר הנחסכות מהכנסות 2019.

נוסחת הוצאות שכר נחסכות:

כלומר, הוצאות השכר[2] הנחסכות הן – ההפרש החיובי שבין היקף השכר בתקופת הבסיס לדיווח על היקף שכר בחודשים המקבילים בתקופת הזכאות כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסק (דיווח ל-102). ההפרש יוכפל ב-12 (קבלת המספר במונחים שנתיים) ויוכפל ב-1.25 (מקדם הוצאות מעביד).

גובה משלים הוצאות נחסכת לגבי מי שעיסוקו במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק לא יעלה על 7.5%.

לגבי עוסקים חדשים / בעלי סניפים / איחודי עוסקים – ישנן התניות ספציפיות אותן יש לקחת בחשבון בעת חישוב הפיצוי המגיע, כמפורט בהוראת הביצוע.

דגשים להגשת הבקשה

כל עוסק יידרש להגיש מסמכים ונתונים תומכים בהתאם לדרישות רשות המסים.

עוסקים שאינם זכאים להגיש בקשה במסלול המחזורים: קבלן כוח אדם; ניזוק שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו; ניזוק שבשנות המס 2022 או 2023 חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה; ניזוק שבאחת או יותר משנות המס 2022 או 2023 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מע"מ; ניזוק שעיסוקו בחקלאות ועוסק המשתייך לענפי המסחר והשירותים, המצוי בטווח בין 7-40 ק"מ מהגדר המקיפה את רצועת עזה.

מסלול חקלאות

מסלול זה חל על  ניזוק, שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים המצויים בטווח של עד 20 ק"מ מרצועת עזה. מטרת המסלול הינה לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות, וזאת בדרך של פיצוי בגין אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב המבצע. הפיצוי יינתן לפי מספר עובדים בשטח החקלאי וקרבתו לגדר המערכת.

עסק חקלאי הנמצא באזור שעד 7 ק"מ מרצועת עזה או שהוא נמנה ברשימת יישוביי הספר בעוטף עזה והגיש תביעה במסלול אדום, אינו רשאי להגיש תביעה במסלול זה.

גובה הפיצוי

אזור השטחים החקלאים סכום קבוע (יוכפל במספר העובדים)
עד 7 ק"מ מרצועת עזה 4,400 ש"ח
7 – 20 ק"מ מרצועת עזה 2,000 ש"ח

הסכום הקבוע יוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים הפתוחים האמורים (לא כולל עובדי מנהלה אשר אינם נמצאים בשטח באופן שוטף).

עבור עוסקים אשר יש להם שטחים בשני טווחי המרחק האמורים – יבוצע שקלול הסכום הקובע בהתאם למשקל מספר הדונמים בכל אחד מהטווחים.

דגשים להגשת הבקשה

בעת הגשת הבקשה יש למלא:

 1. מספר דונמים מחולקים לפי מרחק מגבול הרצועה.
 2. מספר עובדי חקלאות בפועל.

כללי

מקדמה

בגין תביעה שהוגשה במלואה ונמצאה תקינה ולגביה לא נדרשו מסמכים נוספים, המנהל לא הודיע על החלטתו בתוך 45 יום מיום הגשת התביעה במלואה – תשולם לניזוק מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים המגיע לניזוק להנחת דעתו של המנהל.

מסכום הפיצויים  הסופי שייקבע, תקוזז המקדמה ששולמה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

סטפני פינקלשטיין:      stephanie@mbtcpa.co.il

אלכס ידין:                alex.y@mbtcpa.co.il

בועז אמיר:      boaz@mbtcpa.co.il

[1] במקרה כזה יחושב רק החלק היחסי מיום העבודה בו נעדר העובד, ובלבד שההיעדרות לא פחותה משעה.

[2] ההפרש החיובי בין מאי 2022 למאי 2023, כפול 12, כפול 1.25.

דילוג לתוכן