PDF להורדה

נוער בהתנדבות בשנת שרות – כיסוי ביטוחי

שנה: 2019

מספר החוזר: 62.2019


למתנדב בשנת שרות, קיים פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, ובלבד שאינו עובד ושהחל שרות צבאי סדיר או שרות לאומי לפני גיל 21[1]. עם זאת, על מנת שהיוצאים לשנת השרות יקבלו כיסוי ביטוחי מתאים למקרה של פגיעה בזמן שרותם כמתנדבים, מומלץ לדווח ו/או לשלם לביטוח לאומי כמפורט להלן.

  • התנדבות בגופים המאושרים על ידי המוסד לביטוח לאומי

ביטוח בני נוער המתנדבים בביטוח הלאומי אינו כרוך בתשלום דמי ביטוח, אך מחייב רישום. עם זאת, בכדי שהמתנדב יקבל את "זכויות המתנדבים" (במקרה של פגיעה תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות), עליו לקיים את התנאים להלן:

  • המתנדב הופנה להתנדבות על ידי גוף, שנקבע בחוק או שאושר על ידי שר העבודה והרווחה כגוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים (כגון: רשויות מקומיות (לרבות מועצות אזוריות), משרדי ממשלה, ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית).
  • ההפניה להתנדבות צריכה להיות מוקדמת, היינו להינתן עוד בטרם החל המתנדב את פעילותו.

יצוין, כי ההפניה תקפה רק מיום הוצאתה ואילך ולא למפרע, וכן כי תוקפה פג בתום שנה מיום הוצאתה (על כן, יש לחדש את ההפניה למתנדבים הממשיכים מעבר לשנה אחת).

  • המתנדב פועל למען מטרה, שהוגדרה בתקנות המתנדבים כמטרה שיש בה תועלת לאומית או ציבורית (כגון: קליטת עליה, חינוך למבוגרים, טיפול בקשישים, נכים וסיעודיים).
  • ההתנדבות למען הזולת היא ללא שכר.

יובהר, כי תשלום דמי כיס, המיועדים לכיסוי הוצאות נסיעה ואשל ואשר אינם מופיעים בתלוש השכר – אינו נחשב כשכר.

 

  • התנדבות בקיבוצים

הפניה של בני נוער (תושבי ישראל) לפעולות של סיוע, התנדבות ועזרה בקיבוצים, הינה לפי כללי הפניית מתנדבים, המוזכרים לעיל, אך רק לתקופה שאינה עולה על שישה שבועות רצופים. לפיכך, מעבר לתקופה זו מוטלת על הקיבוץ בו מתקיימת ההתנדבות – החובה להסדיר את ביטוחם בביטוח הלאומי ליתר התקופה.

דיווח ותשלום לביטוח לאומי באמצעות קיבוץ האם שהינו קיבוץ שיתופי

בני נוער היוצאים לשנת שרות והינם מועמדים לחברות בקיבוץ שיתופי – לגביהם קיימת האפשרות לדיווח ותשלום לביטוח לאומי בדוח החודשי של קיבוץ האם:

  • בסוג 01 או 03 – דיווח כזה מקנה למתנדב כיסוי רחב לפעילות ציבורית או התנדבותית במסגרת סידור העבודה.
  • בסוג 10/0 (לפי העניין) – אם המתנדב אינו עובד בקיבוץ האם וכן עומד בכללים של הגדרת מתנדב, כפי שהוגדרו לעיל.

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

 

 

[1] ראו חוזרנו 49/19.

דילוג לתוכן