PDF להורדה

נוהל תשלום מענקים למתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 144.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות ההשלכות הכלכליות המתמשכות של משבר הקורונה על תעשיית התיירות בכלל וההשפעה הייחודית על ענף המלונאות בפרט, הממשלה החליטה לסייע לענף המלונאות. בהתאם לכך, משרד התיירות פרסם נוהל במטרה לסייע למלונות, שהכנסתם נפגעה כתוצאה מההשפעות הכלכליות של התפשטות הנגיף.

המענק יינתן בגין התקופה שבין חודש יוני 2020 ועד מאי 2021 בחלוקה ל-3 פעימות.

הגדרת "מלון" לפי הנוהל – מתקן תיירותי ללינה – הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי.

יובהר, כי לפי הנוהל, הגופים אשר זכאים להגיש בקשה הינם: "מי שבדוחותיו הכספיים נרשמו מרבית ההכנסות משירותי לינה ושירותים נלווים במתקן המלונאי" – אנו מנסים לקבל הבהרה לגבי סעיף זה.

יודגש, כי הבקשה למענק כוללת נספחים ואישורים רבים (נדרשים להגשה בבקשה הראשונה באופן חד-פעמי), לכן מומלץ להזדרז עם ההכנות בכדי לא להתעכב ולאחר את מועד ההגשה.

להלן עיקרי הנוהל

כאמור לעיל, המענק יינתן בשלוש פעימות (עבור מתקן מלונאי אשר החל את פעילותו לפני ה-31 במאי 2018):

 1. יוני – יולי 2020
 • בגין ירידה של 40%-25% בהכנסות לעומת ממוצע התקופה המקבילה בשנים 2018-2019 – מענק של 350 ש"ח לחודש עבור כל חדר.
 • בגין ירידה של מעל 40% בהכנסות לעומת ממוצע התקופה המקבילה בשנים 2018-2019 – מענק של 650 ש"ח לחודש עבור כל חדר.

להגשה עד ה-24 בדצמבר 2020.

 1. אוגוסט – דצמבר 2020

שני מסלולים:

 • מלון, שמחזור הכנסותיו מתיירות נכנסת בשנת 2019 היה נמוך מ-25% מסך כל הכנסותיו באותה השנה:
 • בגין ירידה של 30%-50% בהכנסותיו לעומת ממוצע התקופה המקבילה בשנים 2018-2019 – מענק של 350 ש"ח לחודש עבור כל חדר.
 • בגין ירידה של מעל 50% בהכנסותיו לעומת ממוצע התקופה המקבילה בשנים 2018-2019 – מענק של 650 ש"ח לחודש עבור כל חדר.
 • מלון, שמחזור הכנסותיו מתיירות נכנסת בשנת 2019 היה 25% ומעלה מסך כל הכנסותיו באותה השנה:
 • בגין ירידה של 40%-25% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה בשנים 2018-19 – מענק של 350 ש"ח לחודש עבור כל חדר.
 • בגין ירידה של מעל 40% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה בשנים 2018-19 – מענק של 650 ש"ח לחודש עבור כל חדר.

להגשה עד ה-1 באפריל 2021.

 1. ינואר – מאי 2021

יש לעמוד בשני תנאי סף מצטברים:

 • מלון שמחזור הכנסותיו מתיירות נכנסת בשנת 2019 היה גבוה מ-25% מסך כל הכנסותיו באותה השנה.
 • ירידה של מעל 25% בהכנסותיו מתיירות נכנסת בלבד לעומת ממוצע התקופה המקבילה בשנים 2018-2019.

גובה המענק יחושב בהתאם לאמור להלן:

 • בגין ירידה של 40%-25% בסך ההכנסות לעומת ממוצע התקופה המקבילה בשנים 2018-2019 – מענק של 150 ש"ח לחודש עבור כל חדר.
 • בגין ירידה של מעל 40% בסך ההכנסות לעומת התקופה המקבילה בשנים 2018-19 – מענק של 200 ש"ח לחודש עבור כל חדר.

להגשה עד ה-1 בספטמבר 2021.

מתווה סיוע מיוחד לחריגים

קיים בעבור:

 • מתקן מלונאי אשר החל את פעילותו אחרי ה-1 ביוני 2018, אך לא יאוחר מה-30 בנובמבר 2020.
 • מתקן מלונאי שהיה אמור להיפתח בין ה-1 במרץ 2020 לבין ה-9 בנובמבר 2020.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

סטפני פינקלשטיין: 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים:  https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

דילוג לתוכן