PDF להורדה

נוהל תמיכה בהעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 120.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות פרסם נוהל לתמיכה בהעסקת עובדים ישראלים חדשים[1] בחקלאות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל".

התאריך האחרון להגשת בקשות – 16 בנובמבר 2023, בשעה 12:00.

להלן עיקרי הנוהל:

הפעילות הנתמכת

תמיכה תינתן בגין העסקה של עד 10 עובדים ישראלים חדשים בחקלאות על ידי כל מעסיק, אשר החלה בתקופת הפעילות הנתמכת.

הפעילות המוכרת לתמיכה הינה "עבודה חקלאית" – עבודה באחד מענפי החקלאות הבאים: ירקות, מטעים, הדרים, פרחים, גידולי שדה, צאן, בקר, שרותי האבקה כחומר ריבוי ובתי אריזה של תוצרת חקלאית, המתבצעת בשטח המשק החקלאי, הצמחי והחי, שמטרתה לייצר תוצרת חקלאית, כמו הכנת השטח החקלאי, שתילה, השקיה, דישון, ריסוס, דילול, קטיף, מיון, אריזה וכיוצא בכך.

היקף התמיכה

גובה התמיכה לכל מעסיק העומד בתנאי הסף – עד 2,000 ש"ח לחודש, עבור כל עובד.

התשלום יבוצע ישירות למעסיק, לאחר תום תקופת העסקת העובד או תום 3 חודשים – לפי המוקדם מבניהם, עבור כל חודש העסקה רציף, בכפוף להצגת תלושי שכר.

תנאי הסף להגשת בקשה

מעסיק בענף החקלאות, יחיד או תאגיד, העומד בכל אחד מתנאי הסף להלן:

 • המעסיק מנהל ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 • המעסיק קיבל היתר להעסקת עובד זר בחקלאות לשנת 2023 או שהוא מגדל גידולים המזכים בקבלת היתר להעסקת עובד זר.
 • מגיש הבקשה הוא המעסיק הישיר של העובד המנוי בתלושי השכר של המועסק.
 • המועסק הינו מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ומועסק בעבודה חקלאית כהגדרתה בנוהל זה. (לא תוכרנה עבודות שאינן חקלאיות לרבות: נהיגה (למעט נהיגה בכלי חקלאי), סבלות, עבודת מזכירות והנהלת חשבונות).
 • המועסק הוא עובד ישראלי חדש, אשר העסקתו החלה במהלך התקופה שחלה מיום 7 באוקטובר 2023 ועד 9 בנובמבר 2023.
 • מועסק בהעסקה ישירה אצל המעסיק.
 • באם המעסיק הוא משק משפחתי – המועסק איננו בן משפחה של המעסיק (לעניין זה, "בן משפחה" – הוא בן זוג, הורה, ילד, נכד, אח, דוד, בן דוד או בני זוגם של אלה).
 • באם היה המעסיק הוא קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי – המועסק איננו חבר קיבוץ או חבר במושב השיתופי (נטל ההוכחה בעניין זה על מגיש הבקשה).

תנאים לקבלת התמיכה

 • המעסיק הגיש פניה בכתב למחוז ובמצורף לה תלושי השכר עבור כל מועסק, לכל אחד מחודשי ההעסקה.
 • ההודעה ותלושי השכר יוגשו למחוז לא יאוחר מיום 30 ביוני 2024.
 • המעסיק לא קיבל ולא זכאי לקבל תמיכה ממשרד ממשלתי אחר בגין העסקת העובד במהלך תקופת העסקתו עבורו.
 • המועסק הועסק בהעסקה ישירה, בעבודה חקלאית, במשך תקופה רצופה של עד 3 חודשים ולא פחות מ-140שעות עבודה חודשיות (לא כולל שעות נוספות).
 • באם היקף המשרה המזכה פחת, הדבר ייחשב להפסקת רצף תקופת הזכאות, אלא אם נבעה היעדרות המועסק מאחד הטעמים הבאים: מחלה (מותנה בהצגת אישורי מחלה), ימי חג, מילואים (מותנה בהצגת אישור על ביצוע שירות מילואים פעיל), נזק טבע (מותנה בהצגת אישור רואה חשבון ואישור הקרן לנזקי טבע), ימי אבל במשפחה, שמטעמי דת או נוהג אין המועסק עובד בהם, ולא יותר משבעה ימים רצופים (מותנה בצירוף הודאה בכתב המפרטת סיבת ההיעדרות) וימי חופשה כחוק.

הגשת הבקשה ומסמכים נלווים שיש לצרף אליה

מעסיק המבקש לקבל תמיכה יגיש בקשה בכתב לפי נספח 1  המופיע בנוהל (לחצו כאן) למחוז המשרד שבתחומו מצוי משקו החקלאי.

לבקשה יצורפו כל המסמכים הבאים:

 • נספחים 2 ו-3, כשהם מלאים כנדרש וחתומים על ידי מגיש הבקשה וכל מורשה חתימה בתאגיד; נספח 2 ייחתם בידי העובד ויצורפו לו כל המסמכים המפורטים בו.
 • אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות.
 • אישור ניכוי מס במקור, לפי תקנות מס הכנסה.
 • באם המבקש הוא תאגיד עליו לצרף נסח עדכני מאת רשם התאגידים.

האחריות על הגשת הבקשה במועד חלה על המעסיק בלבד.

 

לנוהל תמיכה בהעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"  – לחצו כאן

 

 

לשם קבלת סיוע ומידע נוסף ניתן לפנות אל כל אחד מהגורמים הבאים:

מחוז גליל-גולן מועצה אזורית גליל עליון                04-6816100

מחוז עמקים מועצה אזורית גלבוע                         04-6489105/119

מחוז המרכז דוד שמעוני 35, חדרה                      04-6303411

מחוז השפלה וההר הקריה החקלאית, בית דגן       03-9559999

מחוז הנגב מרכז חקלאי אזורי גילת                       08-9920999

אגף גורמיי יצור בדוא"ל innas@moag.gov.il       03-9485429

[1] עובד שבשני החודשים שקדמו ליום תחילת עבודתו, לא הועסק בהעסקה ישירה בחקלאות (לרבות באמצעות קבלן כוח אדם).

דילוג לתוכן