PDF להורדה

נוהל רכישת תחליפי דלק בפטור מבלו / מס קניה

שנה: 2022

מספר החוזר: 20.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה נוהל בלו ומס קניה על שמן סיכה ותחליף דלק, הקובע כללים לייצור ויבוא שמן סיכה ותחליף דלק וכן מתן פטור מבלו ומס קניה למפעלים ולמשתמשים הזכאים לכך.

להלן עיקרי הנוהל לגבי רכישת תחליפי דלק בפטור מבלו / מס קניה על ידי מפעל פטור:

מפעל פטור לעניין תחליף דלק המשתמש בתחליף דלק, או בתחליף דלק ממוחזר, למטרת ייצור מוצרים, יהיה זכאי לרכוש תחליף דלק בפטור מבלו / מס קניה, בתנאים הבאים:

 • עיקר פעילות המפעל היא פעילות ייצור באחת מהתעשיות הבאות: גומי; דבקים; דטרגנטים; דפוס ודיו; חומרי איטום; חומרי הדברה; חומרי אגרוכימיה; חומרי נפץ; צבעים; רוקחות; תמרוקים ושמן למאכל.
 • תחליף הדלק נצרך כחומר זינה בייצור מוצרים באחת או יותר מהתעשיות המפורטות לעיל.
 • הצריכה אינה לצורך הפקת אנרגיה (לרבות בעירה), שטיפה, ניקוי או שימון מכונות.
 • המוצר אשר לייצורו נדרש הפטור אינו דלק חב בלו.
 • תחליף הדלק נרכש מיצרן דלק (בייצור מקומי) או מיבואן בעל תעודת עוסק רשום או ייעשה ביבוא עצמי – בפטור מותנה.

אופן הפניה לקבלת הזכאות לרכישת תחליפי דלק בפטור

לקבלת אישור זכאות לרכישת תחליף דלק בפטור, יש להגיש בקשה בטופס מקוון באתר ממשל זמין:

רכישה מיצרן מקומי – בקשה לרכישת תחליף דלק בפטור מבלו, מיצרן מקומי תוגש באמצעות  טופס בלו 120.

לרכישת תחליף דלק שמקורו ביבוא (בין ביבוא עצמי ובין ברכישה מיבואן בעל תע"ר) יש לפתוח, בשלב ראשון, תיק פטור מותנה. הבקשה תוגש בטופס מקוון באתר ממשל זמין.

יצוין, כי מפעל המבקש לרכוש דלק הן מייצור מקומי והן מייבוא, יגיש שתי בקשות נפרדות על גבי הטפסים המפורטים לעיל, ויציין בכל אחד מהטפסים את כלל הרכישות המבוקשות על ידו.

הבקשה תוגש בצירוף המסמכים הנדרשים בטופס הבקשה, לרבות:

 • מסמך המפרט את סוגי המוצרים המיוצרים באמצעות תחליף דלק, אופן השימוש בתחליף הדלק בייצור המוצר, תיאור תהליך ייצור, כולל עץ מוצר של כל אחד מהמוצרים, וכמות המוצרים המוגמרים הצפויה להיות מיוצרת בשנה.
 • פירוט כמויות תחליפי הדלק לסוגיהם, אשר שימשו בשנתיים האחרונות כחומר זינה בייצור מוצרים במפעל, ואשר אותם מבקש המפעל לרכוש בפטור ממס. בנוסף פירוט כמויות תחליפי הדלק אשר שימשו למטרות אחרות (חומר בעירה / ניקוי ושטיפה / מו"פ / מטרות אחרות), ואשר בגינם לא יינתן פטור. יש לצרף רשימת ספקים בשנה האחרונה שמהם נרכשו תחליפי הדלק.
 • המפעל יפרט בטופס הבקשה את אחוז שאריות תחליפי הדלק המשומשים בתום תהליך הייצור.

מפעל המבקש למחזר בעצמו תחליף דלק משומש לצורך שימוש בתחליף דלק ממוחזר למטרות הפטור, יציין זאת בטופס הבקשה תוך פירוט הכמויות שבכוונתו למחזר, וכמו כן יצרף היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לעיסוק במחזור פסולת מסוכנת.

ערבות בנקאית

קבלת אישור הפטור מותנית בהפקדת ערבות בנקאית, בסך השווה ל-10% מסכום המס הנובע מכמויות כלל תחליפי הדלק הכלולות באישור. מפעל פטור, המבקש לרכוש תחליפי דלק בייבוא עצמי, יפקיד ערבות בסך השווה ל-10% מסכום המס הנובע.

מתכונת דיווח

מפעל המאושר במסגרת המסלול הירוק (ראו להלן) יגיש דוח אחת לשנה ומפעל שאינו מאושר יגיש דוח אחת לחצי שנה שיכלול את הנתונים הבאים:

יתרת תחליפי הדלק שנרכשו בפטור מבלו בתחילת התקופה שלגביה מוגש הדוח (מלאי פתיחה).

 • כמות תחליפי הדלק, שנרכשו בפטור מייצור מקומי, בתקופת הדיווח.
 • כמות תחליפי הדלק, שנרכשו בפטור ומקורם מיבוא, בתקופת הדיווח.
 • כמות תחליפי הדלק, ששימשו בייצור המוצרים, במהלך תקופת הדיווח.
 • יתרת תחליף דלק, שנרכש בפטור בתום תקופת הדיווח (מלאי סגירה).
 • כמות תחליף הדלק המשומש שנותרה בידי המפעל לאחר תהליך הייצור בפירוט הבא:
 • כמות תחליף הדלק המשומש, שנותרה בסיום תהליך הייצור, ואשר המפעל ממחזר במפעלו.
 • כמות תחליף הדלק המשומש, שנותרה בסיום תהליך הייצור, ואשר המפעל העביר למפעל למחזור.
 • כמות תחליף דלק המשומש אשר נותרה בסיום תהליך הייצור ואשר המפעל העביר למפעל לסילוק.

הדוח יוגש ליחידת הדלק בתוך 30 ימים מתום התקופה המדווחת, במערכת הדלק, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת.

על מפעל פטור לשמור את המידע במשך 7 שנים מתום השנה שבה נרשם.

הוראות נוספות

אין להעביר תחליף דלק שנרכש בפטור לאחר, ללא קבלת אישור מראש מהמנהל ותשלום המס הנובע.

תחליף דלק שנרכש בפטור ממס יימצא בתחומי המפעל עד לשימוש בו. הוצאת תחליף דלק מתחומי המפעל תתבצע אך ורק בכפוף לאישור המנהל מראש ובתנאים שייקבעו.

אישור למפעל פטור ניתן בהסתמך על תהליכי הייצור שפורטו על ידו בטפסי הבקשה. לפיכך, שינוי בתהליכי הייצור, לרבות שינוי מהותי בסוגי המוצרים המיוצרים, ו/או בכמויות יצור המוצרים, ו/או בכמויות תחליף הדלק המשמשים לייצור המוצרים, ו/או כל פרט רלוונטי מהותי אחר, מחייבים הודעה בכתב מראש ליחידת הדלק.

מפעל המבקש להגדיל את כמות תחליפי הדלק המשמשים לייצור מוצריו יגיש לממונה בקשה מנומקת ומפורטת להגדלת הכמות 60 יום לפני המועד המבוקש בצרוף מסמכים הרלבנטיים.

 

 

 

מסלול ירוק למפעלי הפטור

מפעל העונה על התנאים הבאים, יכול להגיש בקשה למסלול ירוק, המקנה למפעל אפשרות לדיווח שנתי במקום דיווח חצי שנתי וכן פטור מהפקדת ערבות:

 • המבקש הוא מפעל פטור לעניין תחליף דלק.
 • מפעל בעל 3 שנות פעילות לפחות.
 • למפעל יש ותק של לפחות שנה בייצור החומר שלגביו נדרש הממס כחומר זינה.
 • נתקבלה הצהרת רואה חשבון / סמנכ"ל הכספים של המפעל כי סך הנכסים של המפעל עולה על סך ההתחייבויות שלו ואין לו הערת עסק חי.
 • העדר כתב אישום תלוי ועומד בקשר לעבירות פליליות מהותיות בנושא מיסוי ו/או הרשעה פלילית בכתב אישום בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

יצוין, כי בסמכות ועדת דלק לשלול את המסלול הירוק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים, בהתאם לנסיבות המקרה, חומרת המעשים ו/או גובה הגרעון:

 • קיומה של חקירה פלילית למפעל או בעל תפקיד בו (מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון או בעל מניות) בנושא מיסוי בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 • למפעל גרעון בלו או שנשלחה אליו הודעה על כוונה להוצאת גרעון בלו, או שלמפעל גרעון בייבוא דלק או הליך אזרחי אחר שעניינו יבוא דלק.
 • בשנה שחלפה המפעל לא עמד בכל חובות הדיווח הנדרשות.

 

 

משרדנו מסייע בהשגת פטור מבלו / מס קניה למפעלים הזכאים לכך.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות לפנות ל רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125, eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן