PDF להורדה

נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 – 2022

שנה: 2020

מספר החוזר: 80.2020


ברצוננו לעדכנכם, בדבר תמיכה, אשר תינתן על ידי משרד החקלאות בנושאים חדשניים שיש בהם פוטנציאל שיווקי כלכלי ו/או היכולים להוות בסיס לפיתוחים מדעיים/טכנולוגיים עתידיים, שייקבע על פי סטנדרטים מקובלים והתואמים את מבנה משק החקלאות בישראל.

הוועדה לגידולים חדשים (גד"ח) מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, על ידי מתן מענקי השקעה מנהליים בתחומי של חדשנות, עבור פיתוחם של אבי טיפוס, פיתוח של גידולים חדשים, פיתוח חצי מסחרי, אקלום גידול חקלאי לאזור שונה, מיכון חדש מייבוא, גידולים חדשים לייצוא, חומרי ריבוי חד שנתיים ועוד.

נוהל זה תקף מיום פרסומו ועד יום 31 בדצמבר 2022, או עד גמר התקציב – המוקדם מבניהם.

מובהר, כי הידע, שייווצר במסגרת הפרויקט, ויאושר על פי נוהל זה, יהווה ידע ציבורי, שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל, וכן כי נוהל תמיכה זה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בכל אחת משנות הנוהל.

להלן עיקרי נוהל התמיכה:

הגדרות רלבנטיות לעניין הזכאות לסיוע:

"חדשנות" – גידולים חדשים (לרבות בעלי חיים), טכנולוגיות חדשות, זנים חדשים, שיטות גידול או עיבוד חדשניות (כולל מיכון לסוגיו ושיטות Post-Harvest), אשר משנות מרכיבים כגון, איכות המוצר, תקופת/כמות הניבה, חיסכון משמעותי בעלויות הייצור, חיסכון במים, התייעלות בשימוש בתשומות (כולל כוח אדם וימי עבודה) ושימושים חדשים במוצרים קיימים ו/או טכנולוגיות שיש בהם כדי להשפיע.

אב טיפוס דגם ראשוני, ניסיוני (לאחר סיום המו"פ) של מוצר חקלאי – תעשייתי חדש.

גידול חדש – זן צמחי, לרבות חומר ריבוי ובעל חיים שטרם גודל/בוית בישראל, ומיועד לגידול מסחרי.

פיתוח חצי מסחרי אב טיפוס או גידול חדש, אשר בתום שנת פעילות אחת או תקופה מוגדרת אחרת  יאושר על ידי ועדת גד"ח, ניתן להפעילם במסגרת מסחרית מלאה.

אקלום ב/לאזור שונה גידול חקלאי (צומח או חי) הנעשה בתחומי מדינת ישראל, באזור אקולוגי (משמעו במפת אזורים אקולוגיים המפורסמת על ידי הלמ"ס) שונה מזה הידוע למשרד במועד הגשת הבקשה לפי נוהל זה.

מיכון חדש מייבוא – מיכון חקלאי מיוצר/מורכב בחו"ל (מוצר מדף או מיכון בהתאמה אישית) שטרם יובא לישראל וטרם נבחן בתנאי אקלים/שטח ישראליים. מיכון כאמור ייחשב כ"חדש מייבוא" גם אם תידרשנה ביצוען של התאמות בגוף המכשיר או במערכותיו, לצורך הפעלתו בישראל.

גידול חקלאי לייצוא – יוגדר על פי הערכות של הגורמים המקצועיים במשרד, כגידול חקלאי אשר על פי נתוני הלמ"ס (או מועצת הייצור הרלבנטית לפי העניין) לפחות 25% מן הייצור המתוכנן שלו (בענף) מיועד לשוקי היצוא.

חומר ריבוי חד שנתי – זרעים ושתילים חד שנתיים חדשים, אך אינם כוללים זנים חדשים של צמח קיים.

תקציב

היקף התקציב הכולל המשוער לצורך תמיכה מכוח נוהל זה לשנת 2020 הינו 1.5 מיליון ש"ח, וזאת בכפוף לקיומו של תקציב מתאים.

הגורמים הזכאים להגיש בקשות תמיכה  

אדם פרטי (ובתנאי שהוא מנהל ספרים כחוק), שותפות רשומה, אגודה שיתופית, חברה בע"מ, וכן בתי ספר חקלאיים ובתנאי שכל אחד מהם מוגדר כ"יצרן חקלאי" כמשמעות מונח זה בחוק עידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 ועומדים בכל שאר תנאי נוהל זה.

שיעורי המענק

סכום השקעה מינימאלי להגשת בקשה 25,000 ש"ח. סכום ההשקעה המקסימלי להגשת בקשה – 750,000 ש"ח.

במידה והבקשה עברה את השיפוט המקצועי של ועדת גד"ח ונקבעה כזכאית לסיוע על פי אמות המידה שהוסברו לעיל, תזוכה הבקשה בשיעור מענק של 25% או 30%, לפי העניין, כמפורט להלן:

אחוז זכאות  סוג הבקשה עבור:
 25% אקלום ב/לאזור שונה/ מיכון חדש מייבוא
 30% אב טיפוס שפותח בישראל ו/או גידול חדש

לגבי כל אחת מסוגי הבקשות לעיל – אם יוכח בנוסף כי אלו עונות להגדרת "גידול חקלאי לייצוא" – יוגדל שיעור המענק ב-10% נוספים (בכל מקרה שיעור המענק לא יעלה על 40%).

 האמור לעיל נמסר בתמציתיות למסירת מידע ראשוני בלבד.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן