PDF להורדה

נוהל סיוע בשל משבר הקורונה לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש

שנה: 2020

מספר החוזר: 146.2020


כפי שעדכנו בחוזרנו 145/20 משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם לביצוע את "נוהל סיוע לעצמאים/שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה", בגין החודשים יולי ואוגוסט 2020. בחוזר להלן תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות הסיוע, מסלולי הסיוע, מסמכים נדרשים, דרכי הגשה ועוד.

הנוהל מיועד לעצמאים/שכירים בעלי שליטה בקיבוצים, שאינם זכאים למענק סיוע לעצמאים ממס הכנסה, מעצם היותם חברי קיבוץ.

יודגש, כי את הבקשות לסיוע ניתן להגיש רק עד ה-25 בנובמבר 2020. הבקשות יוגשו באמצעות המערכת המקוונת של משרד החקלאות ואליהן יש לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים.

להלן עיקרי הנוהל:

 • בקשת הסיוע תוגש על ידי רואה החשבון של הקיבוץ או של החבר (בהתאם לבחירתו) במערכת הייעודית, אשר נפתחה לצורך כך באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

יצוין, כי רק רואה חשבון שקיבל הרשאה ממשרד החקלאות יוכל להגיש באמצעות המערכת המקוונת[1].

 • גובה המענק נגזר ממעמד הנישום (עצמאי/בעל שליטה בחברת מעטים), תאריך פתיחת העסק וגובה הכנסותיו ממשלח יד ומשאר המקורות.
 • יש לבחור באחד מתוך ארבעה מסלולים אפשריים (המפורטים בקובץ האקסל) – לבקשה למשלוח קובץ האקסל – לחצו כאן
 • תנאי הסף העיקריים להגשת בקשת הסיוע:
 • הנישום הינו חבר קיבוץ, אשר הגיש דוח שנתי למס הכנסה בגין שנת 2018 ו/או שנת 2019 (עסק חדש), בהתאם להוראות סעיף 60א לפקודה.

יובהר, כי לעסקים שנפתחו החל מינואר 2020 – אין זכאות.

 • לעניין הנוהל, בעל שליטה בחברת מעטים, הוגדר כבעל שליטה בחברת מעטים בדיווח החודשי לביטוח לאומי, אשר אינו זכאי לדמי אבטלה בגין הכנסתיו כשכיר באותה חברה.
 • ירידה בשיעור של 40% לפחות במחזור העסקאות בחודשים יולי ואוגוסט 2020 לעומת תקופת הבסיס.
 • הנישום נולד לפני 31 בדצמבר 1999.
 • הנישום לא זכאי לסיוע לעצמאים ממס הכנסה מעצם היותו חבר קיבוץ ו/או לא קיבל סיוע בגין ירידה בהכנסותיו (בהתאם למפורט בנוהל).
 • הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 (לעניין חבר קיבוץ עצמאי בעל עסק חדש – הכנסתו החייבת לשנת המס 2019) – אינה עולה על 651,600 ש"ח.
 • באם היתה לעצמאי ולבן/בת זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית – ייראו, לעניין זה, מחצית מאותה הכנסה חייבת – כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג (למעט הכנסות מרווח הון).
 • ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק לעניין עצמאי בעל עסק, או הכנסת העבודה החודשית הממוצעת בעניין שכיר בעל שליטה בחברת מעטים – עולה על 714 ש"ח.

לקישור לקובץ אקסל "מענק לעצמאים חברי קיבוץ – בחירת מסלול הסיוע" ופירוט מסמכים נדרשים בהתאם למסלול – לבקשה למשלוח קובץ האקסל – לחצו כאן

קיבוצים אשר מעוניינים להגיש את הבקשה בצורה מרוכזת דרכנו – מוזמנים לפנות אלינו בהקדם – לפניה וטיפול לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לאבי סויסה  03-6382800,  avi_s@britcpa.co.il

 

[1] רואה חשבון המעוניין בפתיחת הרשאה באתר משרד החקלאות – יש להגיש בקשה במייל הבא: Support-tm@moag.gov.il.

דילוג לתוכן