PDF להורדה

נוהל מתן אישור ניהול תקין לאגודה שיתופית

שנה: 2023

מספר החוזר: 54.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, פרסם לאחרונה נוהל למתן אישור ניהול תקין לאגודה שיתופית לצורך קבלת תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב[1].

יודגש, כי בהתאם לסעיף 3א (ולנוהל החדש), האגודות הרשאיות לבקש את התמיכות הן אגודות הפועלות למטרה ציבורית, אינן מחלקות רווחים, מגבילות חלוקת נכסים בפירוק ומסווגות כמלכ"ר ברשויות מע"מ.

יצוין, כי ככלל, דרישות אלה, ושאר הדרישות שבנוהל, זהות לדרישות מתאגידים אחרים המקבלים תמיכות מכוח סעיף 3א, בשינויים המחויבים.

אגודות העונות לתנאי הנוהל ומעוניינות להגיש בקשות לקבלת תמיכות מכוח סעיף 3א, מוזמנות להגיש בקשה לקבלת האישור באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של האגף לאיגוד שיתופי.

יובהר, כי בהתאם לנוהל, אגודה שיתופית המבקשת לקבל אישור ניהול תקין לצורך תמיכות נדרשת להגיש את הבקשה למשרד רשמת האגודות השיתופיות עד ליום 30 ביוני בשנה הקודמת לשנת התמיכות.

עם זאת, כנכתב בפרסום, בקשות למתן ארכה להגשת הבקשה לאישור תיבחנה בשנה זו בשים לב למועד פרסום הנוהל (15 במאי 2023).

לנוהל למתן אישור ניהול תקין לאגודה שיתופית לצורך קבלת תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.

דילוג לתוכן