PDF להורדה

נוהל בקשה להפיכת אגודה שיתופית לחברה בע"מ

שנה: 2022

מספר החוזר: 71.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות פרסמה נוהל "הפיכת אגודה שיתופית לחברה בע"מ". הנוהל מפרט את הפרוצדורה הנדרשת בהפיכת אגודה שיתופית לחברה בע"מ, בהתאם לסעיף 345 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

יובהר כי:

 • אגודה שיתופית המעוניינת לההפך לחברה בע"מ, צריכה לבקש את אישור רשמת האגודות השיתופיות.
 • עם הפיכת אגודה לחברה כל הנכסים וההתחייבויות של האגודה יועברו לחברה, בדיוק כפי שהיו בחזקת האגודה.

יודגש, כי תהליך הפיכה לחברה הוא חד סטרי. דהיינו, לאחר השלמת התהליך לא ניתן להפוך חזרה מחברה בע"מ לאגודה שיתופית.

יצוין, כי את הבקשה לההפך לחברה בע"מ, יש להגיש לרשמת האגודות השיתופיות, לאחר שההחלטה אושרה על ידי ועד הנהלת האגודה (בהתאם למפורט בנוהל).

התנאים להשלמת התהליך:

 • לאגודה אין קנס מנהלי.
 • באסיפה כללית התקבל רוב למהלך של 3/4 מחברי האגודה הזכאים להצביע.
 • התקבל אישור עקרוני למהלך על ידי רשם החברות.
 • פורסמה בעיתון יומי מודעת הבהרה לנושים, לגבי התוכנית להפוך לחברה. בהודעה יש להבטיח לנושים שזכויותיהם לא ייפגעו.

את הבקשה למיזוג יש להגיש באמצעות טופס פנייה מקוון, הנמצא באתר רשמת האגודות השיתופיות.

בנוהל  מפורטת רשימת מסמכים נדרשים, שעל האגודה לצרף לבקשה.

יצוין, כי לרשמת סמכויות לבדוק את הבקשה ולדרוש לשנותה, בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה. כמו כן, מתן האישור הינו על פי שיקול דעתה המוחלט.

פעולות נדרשות לאחר אישור הרשמת

לאחר קבלת אישור רשמת האגודות למהלך, על האגודות לבצע את הפעולות הבאות כדי להשלים את התהליך:

 • קיום אסיפה כללית לאישור התוכנית לארגונה מחדש של האגודה כחברה בע"מ על ידי חברי האגודה.

יש להודיע לחברי האגודה על קיום האסיפה הכללית 21 ימים מראש.

 • העברת התכנית ברוב של 3/4, או יותר, מחברי האגודה הזכאים להצביע.
 • לאחר קבלת רוב למהלך באסיפה הכללית – הגשת בקשה לרישום החברה ברשם החברות וקבלת אישור עקרוני לרישום מהרשם.
 • העברת האישור העקרוני לרישום החברה ברשם החברות לידי רשמת האגודות השיתופיות.

לאחר קבלת האישור העקרוני לרישום החברה, רשמת האגודות השיתופיות תבצע את הפעולות הבאות:

 • ביטול רישום האגודה ופרסום הודעה על כך ברשומות (לאחר החלטת הביטול ירשום רשם החברות את האגודה כחברה).
 • העברת נסח של כל הרישומים בפנקס השעבודים, הנוגעים לשעבודים שיצרה האגודה, לידי רשם החברות.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן