PDF להורדה

נוהל בנושא מיזוג אגודות שיתופיות

שנה: 2022

מספר החוזר: 69.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות פרסמה נוהל בנושא מיזוג אגודות שיתופיות. הנוהל מפרט את הפרוצדורה למיזוג בין אגודות שיתופיות בהתאם לסעיף 13 לפקודת האגודות.

בהתאם לנוהל, באישור של רשמת האגודות השיתופיות, יכולות כל שתי אגודות או יותר להתמזג לאגודה יחידה. משמעות המיזוג – העברת כל הנכסים וההתחייבויות של האגודה הנקלטת לאגודה הקולטת, כאשר לאחר המיזוג האגודה הנקלטת למעשה תחדל להתקיים.

יודגש, כי את הבקשה למיזוג אפשר להגיש לאחר שהתקיימו כל התנאים המפורטים בנוהל והתקבל רוב לטובת המיזוג של שלושת רבעי מהחברים של כל אגודה באסיפה כללית מיוחדת שנתקיימה לצורך כך.

את הבקשה למיזוג יש להגיש באמצעות טופס פנייה מקוון, הנמצא באתר רשמת האגודות השיתופיות.

בנוהל רשימת מסמכים נדרשים, שעל האגודה הקולטת והאגודה הנקלטת, לצרף לבקשה.

יצוין, כי לרשמת סמכויות לבדוק את הבקשה, ולדרוש לשנותה, בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה. כמו כן, מתן האישור למיזוג הינו על פי שיקול דעתה המוחלט.

 

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן