PDF להורדה

נהלי בקשה לרישום, תיקון או שחרור שעבוד של אגודה שיתופית

שנה: 2024

מספר החוזר: 30.2024


ברצוננו לעדכנכם בנהלי בקשה לרישום, תיקון או שחרור שעבוד של אגודה שיתופית.

נזכיר, כי סעיף 28 לפקודת האגודות השיתופיות קובע את זכותה של אגודה שיתופית לשעבד את נכסיה. השעבוד מבטיח מתן זכות קדימה ביחס לנכס המשועבד על פני נושים אחרים שאינם מובטחים בשעבוד, בהליכים כגון: פירוק, הוצאה לפועל או פשיטת רגל של האגודה השיתופית. לשם כך מנהל האגף לאיגוד שיתופי מרשם שעבודים של אגודות שיתופיות.

יודגש, כי רק רישום שעבוד על פי הוראות הדין במשרד רשמת האגודות השיתופיות, נותן לשעבוד תוקף כלפי מפרקים וכל נושים של האגודה.

יצוין, כי בקשה לרישום שעבוד כרוכה בתשלום אגרה על סך 359 ש"ח.

לבקשה לרישום שיעבוד יש לצרף אישור על תשלום האגרה ואגרת חוב או הסכם שעבוד – מסמכים מקוריים (בלבד).

הגשת הבקשה

 • יש להדפיס את טופס רישום שעבוד ולמלא אותו בכתב יד. על הטופס יש להחתים חבר ועד באגודה, ולציין מספר תעודת זהות, שם מלא, תפקיד וחותמת האגודה.
 • את הטופס החתום, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש לשלוח בדואר או להעביר במסירה ידנית למחלקת שעבודים, באגף לאיגוד שיתופי בכתובת: קריית הממשלה (ג'נרי 1), רחוב בנק ישראל 5, ירושלים, משרד הכלכלה, קומה 2 (מסירת מסמכים באופן ידני תתאפשר רק בתיאום מראש).
 • את הבקשה לשעבוד יש להגיש, רק לאחר יצירת החוב שבעבורו מבוקש השעבוד.
 • אם עברו יותר מ-21 ימים מתאריך יצירת החוב – יש לצרף לבקשה גם טופס בקשת הארכת מועד.
 • אם מבקשים לרשום יותר משעבוד אחד, יש לשלם אגרה לכל אחד מהשעבודים בנפרד.

 

זמן הטיפול בבקשה

 • השעבוד נרשם בדרך כלל תוך כשלושה שבועות.
 • אישור על השעבוד יישלח בדואר או באמצעות שליח בתיאום מראש.

תיקון רישום השעבוד

 • יש להדפיס ולמלא באופן ידני את טופס תיקון שעבוד לאגודה שיתופית.
 • להגיש את הטופס למחלקת שעבודים, באגף לאיגוד שיתופי, בדואר או במסירה ידנית.

ביטול שעבוד

ביטול של רישום השעבוד יכול להיעשות רק על ידי הנושים, שהשעבוד נעשה לטובתם.

 • יש להדפיס ולמלא באופן ידני את טופס בקשה לביטול שעבוד לאגודה שיתופית.
 • יש לחתום בחתימה מקורית על גבי הטופס.
 • על הטופס לכלול את מספר תעודת רישום השעבוד שרוצים לבטל ואת תאריך יצירתו.
 • להגיש את הטופס למחלקת שעבודים, באגף לאיגוד שיתופי, בדואר או במסירה ידנית.
 • ביטול רישום השעבוד מבוצע בדרך כלל תוך שלושה ימים.
 • אישור על ביטול השעבוד יישלח בדואר או באמצעות שליח בתיאום מראש.

 

 

להנחיות נוספות לרישום שעבודים לאגודות שיתופיות וטפסי בקשה בהקשר לשיעבודים – לחצו כאן

לתיאום מועד למסירת מסמכים לאגף לאיגוד שיתופי – לחצו כאן

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן