PDF להורדה

מתן ייפוי כוח לקרוב משפחה לטובת הצבעות באסיפה הכללית – פורסמה טיוטת צו להערות הציבור

שנה: 2024

מספר החוזר: 49.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות פרסמה טיוטת צו להערות הציבור, בנושא מתן ייפוי כוח לקרוב משפחה לטובת הצבעות באסיפה הכללית.

מטרת התיקון המוצע, לאפשר לכל חבר אגודה לייפות בכתב את כוחו של קרובו כמורשה באסיפה הכללית של האגודה. מוצע לקבוע כי הגדרת "קרוב" תכלול בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה או צאצא.

נזכיר, כי פקודת האגודות השיתופיות קובעת כי לכל חבר אגודה קול אחד, ומחילה איסור בדבר מינוי מורשים להצבעה, אלא במקרים חריגים המנויים בפקודה. החל משנת 1968 נכללה הוראה לפיה חבר אגודה שיתופית יהיה רשאי למנות את בן זוגו כמורשהו באסיפה הכללית של האגודה.

כעת, במסגרת התיקון, מוצע כי גם קרוב משפחה שאינו בן זוג יוכל להיות מיופה כוח.

הערות לנוסח המוצע ניתן להגיש עד ליום 21 ביולי 2024.

את ההערות אפשר להגיש באמצעות אתר החקיקה הממשלתי או לכתובת מייל:

agudot@economy.gov.il

לצפייה בטיוטת הצו באתר החקיקה הממשלתי – לחצו כאן

 

דילוג לתוכן