PDF להורדה

מתווה חדש למיסוי כלי רכב היברידיים וחשמליים

שנה: 2019

מספר החוזר: 112.2019


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים בדבר מתווה חדש למיסוי כלי רכב היברידיים וחשמליים, הכולל שיעורי מס מופחתים, שיועלו בהדרגה, לצד הגבלת סכומי ההטבה.

יצוין, כי אין שינוי בכללי הזכאות לשיעורי המס המופחתים – דהיינו, עד דרגת זיהום 2 ברכב היברידי, עד ציון ירוק 100 ברכב חשמלי פלאג-אין, ועד ציון ירוק 50 (דרגת זיהום 1) ברכב חשמלי מלא.

להלן מתווה המעבר המדורג לשיעורי המס הרגילים:

2019 2020 2021 2022 2023 2024
רכב היברידי עד ציון ירוק 130 30% 45% 50% מיסוי רגיל
רכב פלאג-אין עד ציון 100 20% 25% 30% 40% 55% מיסוי רגיל
רכב חשמלי 10% 10% 10% 10% 20% 35%

 

כמו כן, נקבעו תקרות להטבת המס על רכבי יוקרה ("מס יוקרה").

להלן טבלה המפרטת את סכומי תקרת הטבת המס:

2020 2021 2022 2023 2024
ש"ח
רכב היברידי עד ציון ירוק 130  20,000 10,000
רכב פלאג- אין עד ציון 100  60,000 45,000 40,000 30,000
רכב חשמלי 75,000 75,000 75,000 60,000 50,000

 

המשמעות המעשית של המגבלה היא, שבנוגע לרכב, שחל לגביו שיעור מס מופחת, יהיה צורך לבצע את חישוב המס בשני אופנים:

  1. החישוב לפי שיעור המס המופחת, בתוספת מס יוקרה ובניכוי הפחתות המס המגיעות (אביזרי בטיחות).
  2. חישוב המס כאילו מדובר ברכב רגיל, לפי 83% בתוספת מס יוקרה, בניכוי ההפחתות המגיעות, ובניכוי סכום תקרת ההטבה.

מס הקניה הסופי ייקבע לפי הגבוה משני הסכומים הנ"ל.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן