PDF להורדה

משרד החקלאות פרסם נוהל סיוע בשל משבר הקורונה לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש

שנה: 2020

מספר החוזר: 145.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם היום (11/11/20) את "נוהל סיוע לעצמאים/שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים, החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה, בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה".

מטרת הנוהל, כפי שהיא מובאת בדברי הרקע לנוהל: הגדרת הקריטריונים והכללים בכל הנוגע למתן סיוע, לעצמאים חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי, שנפגעו כתוצאה ישירה מהתפרצות נגיף הקורונה בארץ ובעולם. הסיוע יינתן באמצעות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

יודגש, כי את הבקשות לסיוע ניתן להגיש רק עד ה-25 בנובמבר 2020 (עקב בעיות תקציביות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר).

מחר יופץ אליכם חוזר מפורט, שיכלול את תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות הסיוע, מסלולי הסיוע, מסמכים נדרשים, דרכי הגשה ועוד.

נא היערכו להגשה מהירה בהתאם.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לאבי סויסה  03-6382818,  avi_s@britcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן