PDF להורדה

משרד החקלאות פרסם, להערות הציבור, טיוטת נוהל סיוע בשל משבר הקורונה לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש

שנה: 2020

מספר החוזר: 141.2020


בהמשך לחוזרנו 119/20, ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם, להערות הציבור, את טיוטת " נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה".

מדברי ההסבר לנוהל:

לאור ההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה, אושרה תכנית סיוע לעצמאיים במסגרת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), תש"ף-2020. עצמאיים, שהינם חברי קיבוץ מתחדש, ואשר חלות עליהם הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה, אינם משלמים מסים עבור הכנסתם באופן ישיר, ועל כן אינם עומדים בתנאי הסף לקבלת המענק לפי תכנית הסיוע הממשלתית לעצמאים, על אף שהם הושפעו כלכלית כתוצאה מההתפרצות נגיף הקורונה, כיתר העצמאים במשק.

לאור העיוות שנוצר, גובשו הסכמות בין שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר ביחס למתווה סיוע לעצמאיים שהם חברי קיבוץ מתחדש.

הואיל ונוהל זה מבוסס ברובו על התנאים שהוגדרו בתכנית הסיוע הממשלתית לעצמאיים, אומצו בו ההגדרות, תנאי הסף, ויתר ההוראות של תכנית הסיוע הממשלתית לעצמאיים, בכפוף לשינויים המתחייבים ולמגבלת התקציב שבנוהל.

הנוהל פתוח להערות הציבור עד 4 בנובמבר 2020, בשעה 23:59.

לעיון בטיוטת הנוהל והעברת הערות – לחצו כאן

דילוג לתוכן