PDF להורדה

משרד החקלאות פרסם, להערות הציבור, טיוטת נוהל סיוע בשל משבר הקורונה לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש – פעימה שנייה

שנה: 2021

מספר החוזר: 37.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם, להערות הציבור, את טיוטת "נוהל סיוע לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה – בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה – פעימה שנייה – חודשים ספטמבר ואוקטובר 2020".

הסיוע יינתן באמצעות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

תכלית הנוהל הינה המשך מתן סיוע לחברים העצמאיים, אשר נפגעו כלכלית ממשבר הקורונה, בהתאמה לסיוע שניתן ליתר העצמאים לפי תכנית הסיוע הממשלתית לעצמאים וזאת עבור החודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 (הקצאת הסיוע לפי נוהל זה אינה מתבצעת מכוח חוק, בדומה לתכנית הסיוע הממשלתית, אלא מכוח סמכותה השיורית של הממשלה).

הדגשים מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

  • בשונה מהנוהל הקודם – תהיה חובה לחתום על ייפוי כוח לתשלום סכום הסיוע בחשבון הקיבוץ בו חבר העצמאי.
  • מומלץ, כי העצמאיים יגישו את הבקשה בצורה מרוכזת באמצעות רואי החשבון (יקל על תהליך העבודה ויזרז את תשלום הסיוע).
  • יש לשים לב לאישורים והתצהירים החדשים שצורפו לטיוטת הנוהל.
  • התקציב המאושר, בשלב זה, עומד על 4 מיליון ש"ח (ייתכן ויהיו שינויים בתקציב עד לפרסום הנוהל הסופי).

 

הנוהל פתוח להערות הציבור עד ה-25 במרץ 2021

ניתן להעיר על טיוטת הנוהל בכתב ולשלוח לפקס מספר 03-9485829 או באמצעות דוא"ל  muamarh@moag.gov.il

 

לעיון בטיוטת הנוהל – לחצו כאן

דילוג לתוכן