PDF להורדה

משבר הקורונה – זכאות להנחה בארנונה

שנה: 2021

מספר החוזר: 79.2021


ברצוננו לעדכנכם בפרסומן של תקנות חדשות, המעניקות הנחה בארנונה לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה[1]. התקנות החדשות כוללות הנחות לעסקים חדשים, שנפתחו החל ממרץ 2020, ולעסקים בעלי מחזור שנתי של מעל 400 מיליון ש"ח – עסקים שעד כה לא היו זכאים להנחות בתשלומי הארנונה. כמו כן, אושרה העלאת שיעור ההנחה מ-95% ל-100% לעסקים הזכאים למענק סיוע.

נזכיר, כי בעקבות נגיף הקורונה פורסמו תקנות[2] לצורך קביעת הוראות, שעיקרן מתן הנחה בארנונה לעוסקים, אשר מנהל רשות המסים קבע, כי הם זכאים לקבלת מענק סיוע מהמדינה בעד השתתפות בהוצאות קבועות לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי[3]. במקביל, ניתן שיפוי מלא לרשויות המקומיות על אובדן הכנסותיהן בשל מתן ההנחות. תקנות אלה תוקנו מאז מספר פעמים בהתאם להחלטות ממשלה שנתקבלו מעת לעת לעניין זה.

להלן עיקרי התקנות החדשות:

כאמור לעיל, הנחה בארנונה בשיעור של 95% לעסקים שלא זכו עד כה לסיוע.

·         עסקים בעלי מחזור שנתי של מעל 400 מיליון ש"ח

זכאות להנחה בארנונה עבור תקופות בהן הירידה היא של 60% לפחות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. ההנחה תינתן בתקופה העוקבת לתקופת הזכאות.

התקופות המזכות בהנחה הן: נובמבר 2020 – דצמבר 2020 או ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020 (לפי בחירת העוסק), ינואר 2021 – פברואר 2021 ומרץ 2021 – אפריל 2021.

סכום ההנחה המקסימלי – 5 מיליון ש"ח לכל תקופה.

 

·         עסקים חדשים

עסקים חדשים זכאים להנחה מארנונה בתנאים הבאים:

–        העסק נפתח בין החודשים מרץ 2020 עד ספטמבר 2020.

–        במשך 20 ימים, לפחות, בתקופת הזכאות הפעלתו נאסרה בשל הגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, או שההגבלות אסרו על רוב לקוחותיו לקיים פעילות או אם רוב פעילותו מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה כאמור.

–        התקופות המזכות בהנחה הן: ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020, נובמבר 2020 – דצמבר 2020, ינואר 2021 – פברואר 2021 ומרץ 2021 – אפריל 2021.

–        הזכאות היא להנחה בארנונה של עד 15,000 ש"ח, בגין כל נכס, לכל תקופה של חודשיים.

·         עוסקים הזכאים למענק סיוע

עוסקים, המדווחים לרשות המסים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתקבלות בחלוף יותר מ-30 ימים מיום ביצוע העסקה, ונמצאו זכאים להנחה מארנונה בגין תקופת הזכאות של נובמבר 2020 – דצמבר 2020 – יהיו זכאים בתקופה העוקבת (ינואר 2021 – פברואר 2021) להנחה בשיעור של 100% (במקום 95%), אם לא קיבלו הנחה מארנונה בגין ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020.

 

יובהר, כי בשלב זה, רק עסקים שמחזור עסקאותיהם עד 400 מיליון ש"ח יכולים להגיש בקשה לקבלת הנחה בארנונה.

הגשת הבקשה תעשה באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx

דהיינו, עסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי מעל 400 מיליון ש"ח – עדיין לא יכולים להגיש בקשה. נשמח לעדכנכם כאשר תפתח האפשרות להגשת הבקשות.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,  stephanie@mbtcpa.co.il

[1]  תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), תש"ף-2020.
[2]  תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 5), תשפ"א-2021.
[3]  ראו חוזרינו 126/20 ו-50/20.

דילוג לתוכן