PDF להורדה

מערכת חדשה להפקת אישורי ניכוי מס במקור

שנה: 2022

מספר החוזר: 84.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי ב-1 בינואר 2023, צפויה לעלות לאוויר מערכת חדשה להפקת אישורי ניכוי מס במקור ואישורים על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

יצוין, כי במסגרת זו יוכנסו שיפורים ושינויים באישורי ניכוי מס במקור. במערכת החדשה ניתן מענה למקרים שונים שעלו במרוצת השנים עם השימוש במערכת, ובכללם ניתן מענה לבעיות שעלו בהפקת אישורים לשותפויות במקרים בהם ההחזקה מבוצעת באמצעות שרשרת תאגידים.

רשות המסים שלחה עדכונים לבתי התוכנה בנוגע למערכת החדשה, על מנת שיוכלו להיערך כראוי להתאמות שיידרשו במערכות הממוחשבות.

להלן עיקרי השינויים במערכת החדשה:

  1. אפשרות חדשה לזיהוי על פי מספר ישות

כיום: זיהוי מקבל אישור ניכוי מס במקור נעשה על פי מספר תיק הנישום במס הכנסה.

החל מיום ה-1 בינואר 2023: זיהוי מקבל האישור יוכל להיעשות על פי מספר הישות, כלומר לפי מספר תעודת זהות עבור יחיד או מספר ח.פ. עבור חברה/תאגיד ומספר שותפות עבור שותפות.

האישור יכלול את מספרי התיקים הקשורים לישות: תיק מס הכנסה, תיקי מע"מ ותיקי ניכויים הקשורים לישות, במידה ויש כאלה.

  1. שינוי בסוגי התשלום – מטרת השינוי הינה לפשט את המערכת וליצור הפרדה ברורה וקלה בהפקת האישור עבור כל סוג תשלום בנפרד.

כיום: האישור כולל 5 סוגי תשלום בהתאם לסיווג ההכנסה ולשיעור הניכוי הקבוע בתקנות.

החל מיום  ה-1 בינואר 2023: יופרדו מסעיף שירותים ונכסים, תשלומים עבור בניה והובלה וכן עבור דמי שכירות. החל מיום כניסת השינויים לתוקף, חלק מסוגי התשלום יועברו לסעיפים אחרים, לפי הפירוט להלן:

סעיף מצב ישן מצב חדש מהות השינוי
1 שירותים או נכסים, המחא"ה, עיבוד יהלומים, עבודה חקלאית, דמי שכירות

ללא עבודות בניה, למעט אם צוין במפורש אחרת

שירותים או נכסים, המחא"ה, עיבוד יהלומים, עבודה חקלאית, תוצרת חקלאית, למעט עבודות בניה והובלה הורדת דמי שכירות ועבודות בנייה, הוספת תוצרת חקלאית
2 תוצרת חקלאית עבודות בניה והובלה שינוי הסעיף
3 עמלת ביטוח עמלת ביטוח אין שינוי
4 סוגי שכר מסוימים סוגי שכר מסוימים אין שינוי
5 ריבית ושוק ההון ריבית ושוק ההון אין שינוי
6 לא קיים דמי שכירות סעיף חדש

 

  1. הפרדת אישור ניכוי מס במקור מאישור לפי חוק גופים ציבוריים

כיום: בעת הפקת האישור, מופק גם אישור גופים ציבוריים ולא קיימת אפשרות להפרדה בהפקת שני האישורים.

החל מיום ה-1 בינואר 2023: תינתן אפשרות להפיק אישור ניכוי מס במקור או אישור גופים ציבוריים ללא תלות ביניהם.

יובהר, כי אישור גופים ציבוריים יינתן רק כאשר קיים לישות תיק פעיל במע"מ ובמס הכנסה.

  1. אפשרות להפקת אישור עבור עסקה חד פעמית

כיום: במצב הנוכחי, לא ניתן להפיק אישור עבור עסקה חד פעמית, כדוגמת מכירת נכס.

החל מיום ה-1 בינואר 2023: תינתן אפשרות להפיק במשרדי השומה אישור ממוחשב עבור עסקה חד פעמית, תוך רישום מהות העסקה ולמי ממוען האישור.

מטרת השינוי הינה להקל על ציבור הנישומים ולאפשר הפקת אישור כאמור המתייחס לשיעור המס מדויק ככל האפשר בהתאם לנסיבות בהתייחס לעסקה.

  1. המערכת תאפשר למייצגים צפייה ברשימת כל המיוצגים בהתפלגות לפי סוג ליקוי וכן לפי סוג ליקוי בהתאם למערך בו יש ליקוי: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ. זאת בנוסף לאפשרות הקיימת של הצגת רשימת ליקויים למיוצג.

כמו כן,

כיום: מוצג במערכת הקיימת רק האישור האחרון שהופק לנישום. כלומר, אישור חדש שמופק מבטל את קודמו.

החל מיום ה-1 בינואר 2023: במערכת החדשה יוצגו כל האישורים הקיימים התקפים. למשל, אם נישום קיבל אישור נוסף עבור עסקה חד פעמית, הוא יוצג בנוסף לאישור הקיים שניתן / הופק לנישום.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן