PDF להורדה

מענק עידוד תעסוקה – עדכונים חשובים

שנה: 2020

מספר החוזר: 164.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי אושר בכנסת חוק חשוב בנוגע למענק עידוד תעסוקה וכן ניתנה אפשרות למעסיקים, אשר קיבלו מענק במסלול עידוד תעסוקה לחודשים ספטמבר / אוקטובר, לבחור האם לעבור למסלול מענק בגין שימור עובדים.

  1. המועד להגשת בקשות למענק עידוד תעסוקה בגין תקופת החל"ת של הסגר הראשון (מרץ – מאי) הוארך עד ל-31 בינואר 2021

אושר חוק "מענק לעידוד תעסוקה – מתן אורכות להגשת בקשות בגין מענק עידוד תעסוקה" עבור ההגשות אשר התבצעו בחודשים יוני – אוקטובר, בגין יציאה לחל"ת בתקופת הסגר הראשון.

במסגרת החוק הוארך המועד להגשת הבקשה למענק תעסוקה עד ל-31 בינואר 2021, גם אם המועד להגשת הבקשה עבר (עד עתה ניתן היה להגיש את הבקשה עד 60 יום מתום החודש לגביו מבוקש המענק).

את הבקשות ניתן להגיש בכתובת האינטרנט להלן:

https://govextra.gov.il/ies/employers-grant/homepage/

  1. מעסיקים אשר קיבלו מענק במסלול עידוד תעסוקה לחודשים ספטמבר / אוקטובר יוכלו לבחור האם לעבור למסלול מענק בגין שימור עובדים

אושר למעסיקים, שקיבלו מענק עידוד תעסוקה בגין חודשים ספטמבר / אוקטובר, לבחור האם הם מעוניינים לעבור למסלול מענק בגין שימור עובדים (המענק בעד המשך העסקה) לעשות כך.

במידה ויבחרו להגיש בקשה למענק במסגרת מענק שימור עובדים (לאחר שהגישו בקשה במסגרת מענק עידוד תעסוקה וקיבלו בגינה כסף) – יבוצע קיזוז על ידי רשות המסים על תשלום המענק שניתן כבר במסלול עידוד תעסוקה.

דהיינו, ניתן לבחור את המסלול המאפשר קבלת מענק גבוה יותר מבין שני המסלולים.

נעדכנכם, כאשר ניתן יהיה ליישם בפועל מעבר זה מ"מסלול התעסוקה" ל"מסלול השימור".

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רן חגי, בטלפון:  03-6382742,   ran@mbtcpa.co.il

סטפני פינקלשטיין, בטלפון: 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן