PDF להורדה

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

שנה: 2020

מספר החוזר: 97.2020


ביום 29 ליולי 2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), תש"ף-2020. בחוזר להלן מרוכז המידע הרלבנטי לעוסקים אשר מחזור פעילותם בין 300 אלף ש"ח ל-400 מיליון ש"ח, וכן אופן חישוב הפיצוי המגיע לעסקים בסדר גודל זה.

יובהר, כי עבור עוסקים המגישים תחת איחוד עוסקים – מחזור הפעילות הכולל של איחוד העוסקים הוא הקובע עבור היכולת להגיש את הבקשה למענק. עם זאת, ההגשה הינה פרסונלית עבור כל עוסק באיחוד העוסקים ואינו תלוי בירידת הפעילות של העוסקים האחרים. יצוין, כי לצורך החישוב יש לשחזר את העסקאות והתשומות של כל עוסק בהתעלם משאר האיחוד, כולל התאמות לגבי עסקאות בין העוסקים בתוך האיחוד – לכל אלו יידרש אישור רואה חשבון.

נתוני מחזור הפעילות ותשומות נלקחים בהתאם לדוחות המע"מ החודשיים של שנת 2019 וחודשי הזכאות, כאשר תקופת הבסיס הינה החודשים המקבילים בשנת 2019.

חודשי הזכאות הינם: מאי-יוני 2020, יולי-אוגוסט 2020, ספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021.

המענק מבוסס על נוסחה אשר מטרתה חישוב ההוצאות השוטפות ואחוז השתתפות המדינה בהוצאות אלו, כתלות במחזור הפעילות:

 

 

 

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס מחזור עסקאות כפי שדווחו בדוחות המע"מ של העסק לחודשי תקופת הבסיס בחודשים המקבילים בשנת 2019.

שיעור השתתפות בנזק – נקבע בהתאם לשיעור ירידת המחזורים בין תקופת הבסיס לתקופת המענק.

גובה האחוז נקבע בהתאם לטבלה הבאה:

  שיעור ההשתתפות – לפי גובה מחזור הפעילות בשנת 2019
שיעור הירידה במחזור הפעילות עד 100 מיליון ש"ח עד 200 מיליון ש"ח עד 400 מיליון ש"ח
40% – 60% 20%    
60% – 80% 35% 35%  
80% – 100% 50% 50% 50%

 

כלומר, ככל שירידת המחזורים בין שתי התקופות משמעותית יותר – כך ההשתתפות בהוצאות גבוהה יותר.

שיעור השתתפות בהוצאות – חישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות בנוי משני שלבים עיקריים:

שלב 1: חישוב שיעור ההוצאות המשתנות

 

 

 

הוצאות השכר הנחסכות הן תרגום של הוצאות השכר של העובדים שיצאו לחלת / פוטרו למונחים שנתיים (חישוב השכר הינו לפי ממוצע השכר של אותו עובד בחודשים דצמבר 2019 – פברואר 2020).

כלומר – שיעור ההוצאות המשתנות משקף את ההוצאות אשר היו אמורות להיחסך לעסק בעקבות הירידה בפעילות.

שלב 2: חישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות

 

 

חישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות הינו המשלים של שיעור ההוצאות המשתנות.

סייגים לחישוב:

–   שיעור ההשתתפות בהוצאות יהיה 30% לכל היותר.

–    עוסק, שמחזור עסקאותיו בין 300,000 ש"ח ל-1,500,000 ש"ח – שיעור ההשתפות בהוצאות יהיה 30% ולא יידרש לבצע את החישובים הנ"ל.

מועדי הגשה

המועד להגשת תביעה לקבלת מענק הינו החל מה-16 לאוגוסט 2020, והחל מה-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלבנטית.

אנו ממליצים להתחיל ולארגן את המסמכים הנדרשים (פירוט דוחות מע"מ, תלושי שכר וכדומה).

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

 

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים

https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

 

 

דילוג לתוכן