PDF להורדה

מענק סיוע לעסקים בגין נזק עקיף אשר נגרם במהלך מבצע "שומר חומות"

שנה: 2021

מספר החוזר: 84.2021


ביום 20 ביולי 2021 פורסמו הוראות ביצוע[1] המסבירות את אופן הגשת הבקשה למענק סיוע לעסקים בגין נזק עקיף שנגרם במהלך מבצע "שומר חומות", אשר התרחש בין  ה-10 במאי 2021 ל-21 במאי 2021.

תנאי להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים הינו תשלום משכורת לעובדים, שנעדרו בשל המצב הביטחוני, כהגדרת מונחים אלה בתקנות הוראת השעה.

יודגש, כי מערכת הגשת הבקשות נפתחה.

מסלול שכר

שיפוי למעסיק ב"אזור המיוחד" (40 ק"מ מגבול רצועת עזה) בשל תשלום שכר עבודה לעובד שנעדר, מאחת הסיבות הבאות:

 • עבור עובד המתגורר באזור שבין 0 ל-7 ק"מ מגבול רצועת עזה: הפיצויים בגין היעדרות יינתן לשני בני הזוג גם יחד ובלבד שהיעדרותם אירעה בשל המצב הביטחוני.
 • עבור עובד המתגורר באזור שבין 7 ל- 80 ק"מ מגבול רצועת עזה (בהתאם למפה ולרשימות היישובים) פיצוי בגין היעדרות יינתן לעובד:
  • שנעדר מעבודתו לפי הוראות פיקוד העורף בשל הוראה על סגירת מוסד חינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות, ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו ביישוב הנכלל ב"אזור המיוחד" כהגדרתו בתקנות (הוראת השעה).
  • שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, בתקופה בה היתה הוראה על סגירת מוסדו חינוך במקום מגוריו המצוי ב"אזור המיוחד" או על סגירת מוסד חינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שמוסד החינוך מצוי ב"אזור המיוחד" ומתקיימים שלושת התנאים המצטברים להלן:
   • אין במקום העבודה של העובד או בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד.
   • גיל הילד אינו עולה על 14 שנים.

בנוסף, מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:

 • הילד נמצא במשמורתו או החזקתו הבלעדית של העובד או שהועבד הוא הורה יחיד של הילד.
 • בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו.
 • אדם עם מוגבלות[2].

הנזק עבור ניזוק חוץ – מעביד שעסקו מצוי מחוץ ל"לאזור המיוחד", אשר לגבי עובדו מתקיימים כל התנאים האמורים לעיל. המעביד נדרש להצהיר על כך שעובדו האמור היה תושב ה"אזור המיוחד" ביום היעדרותו, והיעדרותו נגרמה בשל השגחה על ילדו או בשל מוגבלות כאמור לעיל.

לסיכום, ניזוק הנמצא במרחק של עד 40 ק"מ – רשאי להגיש בקשה בגין כל עובד אשר מתגורר במרחק של 0 – 80 ק"מ מרצועת עזה (בלבד שעומד בכל התנאים המצוינים לעיל). ניזוק הנמצא במרחק של מעל ל-40 ק"מ – רשאי להגיש עבור עובדים אשר מתגוררים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה (ועומדים בתנאים המצוינים לעיל).  יש לשים לב: בין ה-16 ל-18 למאי חל חג השבועות, אין לקחת בחשבון ימי היעדרות בעקבות החג.

גובה הפיצוי

סך של 430 ש"ח ליום עבודה מלא / יחסי[3] (כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד השכיר/עצמאי העובד במוסד חינוך).

חישוב הפיצוי לניזוק שהוא קיבוץ – קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים ובגין חברי הקיבוץ העובדים בפעילויות/ תאגידים יצרניים בקיבוץ כשהוא מוכפל בסך ימי היעדרות של העובדים/ החברים שנעדרו ממקום עבודתם.

הפיצוי למפעיל גן ילדים – ניזוק עצמאי שעובד במוסד חינוך ונעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו הוא עובד (גנים ומעונות פרטיים). הפיצוי מותנה בכך שמחזורו נפגע עקב החזר כספים להורים בגין אותם ימים בהם המוסד החינוכי בו הוא עובד, היה סגור.

לצורך הגשת הבקשה

מילוי גיליון חישוב השכר הכולל רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו לרבות מספר טלפון נייד של העובד וסיכום הפיצויים לכלל העובדים, כמפורט בטופס התביעה המקוון.   לבקשה למשלוח קובץ האקסל – לחצו כאן

המערכת תשלח לכל עובד לגביו הוגשה תביעה בגין היעדרות, הודעת SMS עם קישור למערכת הצהרות עובד ובה קוד כניסה התואם את זהות העובד לפי המעסיק.

העובד יתבקש להצהיר על ההיעדרות ולשלוח למערכת אישור על כך. תביעה תחשב כתביעה שהושלמה, רק לאחר הצהרת כל העובדים לגבי ימי ההיעדרות.

מסלול מחזורים

נזק שנגרם לניזוק בשל הפרש מחזורים שהוא תוצאה של מבצע שומר החומות, ולא מכל גורם אחר. חישוב הפיצויים מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין תקופת הפיצויים לתקופה המקבילה לה בשנת 2019 (בהתאם לשיטת הדיווח של הניזוק), שמוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת.

רשאים להגיש מסלול זה רק עוסקים הנמצאים בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה.

ירידת המחזורים נובעת כתוצאה מהמצב הביטחוני ולא כתוצאה מכל גורם אחר.

אופן חישוב הפיצוי

הנוסחה הכללית הינה:

כלומר סכום הפיצוי הוא – ההפרש בין מחזור ההכנסות בתקופת הבסיס למחזור ההכנסות בתקופת הפיצוי, כפול משלים ההוצאה הנחסכת.

נוסחת משלים ההוצאה הנחסכת:

כלומר משלים ההוצאה הנחסכת הוא –  המשלים של שיעור התשומות השוטפות מהכנסות 2019 מוכפל ב-85% ועוד שיעור הוצאות השכר הנחסכות מהכנסות 2019.

נוסחת הוצאות שכר נחסכות:

כלומר הוצאות השכר[4] הנחסכות הן  – ההפרש החיובי שבין היקף השכר בתקופת הבסיס לדיווח על היקף שכר בחודשים המקבילים בתקופת הזכאות כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסק (דיווח ל-102). ההפרש יוכפל ב-12 (קבלת המספר במונחים שנתיים) ויוכפל ב-1.25 (מקדם הוצאות מעביד).

גובה משלים הוצאות נחסכת לגבי מי שעיסוקו במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק לא יעלה על 7.5%.

עסקים חדשים

ישנה התייחסות ספציפית לתאריך התחלת פעילות העסק מה-1 במאי 2019 והלאה, יש לבחון את התנאים לעסקים העומדים בתנאי זה.

צירוף מסמכים מסלול שכר ומסלול מחזורים

ככלל, עוסקים המגישים תביעה בגין "נזק עקיף", נדרשים למלא את השדות בטופס המקוון ללא צורך בצירוף מסמכים נוספים. עם זאת, סוגי העסקים הבאים יידרשו לצרף מסמכים ונתונים, שיאפשרו את חישוב הפיצויים עבורם. להלן רשימת המסמכים והדגשים עבור סוגי עוסקים מיוחדים:

 • עוסק באיחוד עוסקים
  • דוח רווח והפסד מפורט לפי חודשים ממערכת הנהלת החשבונות לשנים 2019, 2020 ו-2021 – עד למועד הגשת התביעה, מאושר בחתימת רואה חשבון או יועץ מס.
  • דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019.
  • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2019 עד 2021 (כל שנה בנפרד).
 • עוסק שיש לו סניפים שחלקם נמצא מחוץ לאזור המיוחד – יצרף עבור הסניפים בתוך האזור המיוחד בלבד:
  • דוח רווח והפסד מפורט לפי חודשים ממערכת הנהלת החשבונות לשנים 2019, 2020 ו-2021 – עד למועד הגשת התביעה, מאושר בחתימת רואה חשבון או יועץ מס.
  • דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019.
  • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2019 עד 2021 (כל שנה בנפרד).
  • גיליון חישוב סכום הפיצוי.

חישוב משלים ההוצאה עבור כל הסניפים הזכאים לפיצוי במסלול מחזורים ייעשה בהתאם לשיעור המתקבל מהפעלת הנוסחה בהתייחס לנתוני כלל הסניפים.

 

 • קיבוץ
  • דוח רווח והפסד מפורט לפי חודשים ממערכת הנהלת החשבונות לשנים 2019, 2020 ו-2021 – עד למועד הגשת התביעה, מאושר בחתימת רואה חשבון או יועץ מס.
  • דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019.
  • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2019 עד 2021 (כל שנה בנפרד).
  • גיליון חישוב סכום הפיצוי.
 • שותף עם אגודה שיתופית חקלאית
  • דוח רווח והפסד מפורט לפי חודשים ממערכת הנהלת החשבונות לשנים 2019, 2020 ו-2021 – עד למועד הגשת התביעה, מאושר בחתימת רואה חשבון או יועץ מס.
  • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2019 עד 2021 (כל שנה בנפרד) לעצמאים המנהלים הנהלת חשבונות כפולה.

מסלול חקלאות

מסלול זה חל על  ניזוק שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, כאשר מטרת המסלול היא לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות, וזאת בדרך של פיצוי בגין אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב המבצע.

עסק חקלאי הנמצא באזור שעד 7 ק"מ מרצועת עזה או שהוא נמנה ברשימת יישובי הספר בעוטף עזה והגיש תביעה במסלול אדום, אינו רשאי להגיש תביעה במסלול זה.

גובה הפיצוי

אזור השטחים החקלאים סכום קבוע (יוכפל במספר העובדים)
עד 7 ק"מ מרצועת עזה 4,031 ש"ח
7 – 20 ק"מ מרצועת עזה 3,225 ש"ח
20 – 40 ק"מ מרצועת עזה 1,935 ש"ח

הסכום הקבוע יוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים.

הגשת הבקשה

בעת הגשת הבקשה יש למלא:

 1. מספר דונמים מחולקים לפי מרחק מגבול הרצועה.
 2. מספר עובדי חקלאות בפועל.

לבקשה יש להוסיף את הנתונים הבאים:

 • דוח רווח והפסד מפורט לפי חודשים ממערכת הנהלת החשבונות לשנים 2019, 2020 ו-2021 – עד למועד הגשת התביעה, מאושר בחתימתו של רואה חשבון או יועץ מס.
 • דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019.
 • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2019 עד 2021 (כל שנה בנפרד).

מסלול אדום

ניזוק ביישוב ספר או שעסקו מצוי באזור שבטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה בהתאם לרשימה המצורפת בנספח ב' בהוראת ביצוע, לגבי נזק שאירע באזור האמור, יהיה רשאי לבחור בין פיצויים לפי תקנות הוראת השעה לבין פיצויים לפי התקנות העיקריות.

 

הגשת הבקשה

לצורך הגשה הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • דוח רווח והפסד מפורט לפי חודשים ממערכת הנהלת החשבונות לשנים 2019, 2020 ו-2021 – עד למועד הגשת התביעה, מאושר בחתימתו של רואה חשבון או יועץ מס.
 • דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019.
 • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2019 עד 2021 (כל שנה בנפרד).
 • מכתב נלווה המפרט את אופן החישוב וכלל המסמכים הנדרים על מנת להוכיח את הנזק.

עוסקים הממוקמים עד 40 ק"מ מרצועת עזה צריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל נזקי מבצע שומר החומות לבין הגשת בקשה למענקי קורונה לתקופת הזכאות מאי יוני 2021 (מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה, מענק הוצאות לעסק קטן ומענק השתתפות בהוצאות קבועות).

עוסקים הממוקמים מ-40 ק"מ ועד 80 ק"מ שהגישו תביעה לפיצויים בשל שומר החומות יכולים להיות זכאים למענק הוצאות לעסק קטן או מענק השתתפות בהוצאות קבועות לתקופת הזכאות מאי-יוני 2021, אולם אינם יכולים להיות זכאים למענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לתקופה זו. 

תקרת גובה הפיצוי

במסלול השכר והחקלאות, ללא תקרה.

במסלול מחזורים – גובה הפיצויים לא יעלה על 1.5 מיליון ש"ח.

איך מגישים את התביעה

התביעה תוגש באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים.

תאריכי הגשה

הגשת תביעה תתאפשר עד ל-19 באוקטובר 2021.

הטיפול בתביעה

מקדמה

בגין תביעה שהוגשה במלואה ונמצאה תקינה ולגביה לא נדרשו מסמכים נוספים באם רשות המסים לא הודיעה על החלטתה בתוך 45 יום מיום הגשת התביעה במלואה – תשולם לניזוק מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים המגיע לניזוק.

מסכום הפיצויים  הסופי שייקבע, תקוזז המקדמה ששולמה.

תשלום הפיצויים

תשלום הפיצויים בשל הנזק העקיף (לאחר ההפחתות כגון: ניכוי מס במקור, עיקולים), יועבר לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה המקוון.

לסכום התביעה שיאושר יתווספו הפרשי ריבית והצמדה החל מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום.

ערעור על החלטת רשות המסים

ערעור על החלטת רשות המסים ניתן להגיש בתוך 30 יום לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,  stephanie@mbtcpa.co.il

[1] הוראות ביצוע מס' 2/2021 רשות המסים בישראל בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק  מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), תשפ"א-2021.

[2]  כהגדרתו בסעיף 5 לחודש שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

[3] "מספר ימי ההיעדרות של עובד" – יחושב רק החלק היחסי מיום העבודה בו נעדר העובד, ובלבד שהיעדרות זו איננה פחותה משעה.

[4] הוצאות השכר יכללו את כל העובדים שלא שולם להם שכר על-ידי העוסק בתקופת הזכאות, בין אם הם פוטרו, יצאו לחל"ת, יצאו לחופשה או הופסקה עבודתם בכל דרך אחרת בתקופה זו.

דילוג לתוכן