PDF להורדה

מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

שנה: 2020

מספר החוזר: 89.2020


ברצוננו להזכירכם, כי מחר (ה-15 ליולי 2020) ייפתח שירות להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד התעסוקה באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה. ניתן להגיש את הבקשות 60 יום מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד).

נזכיר, כי ב-16 ביוני 2020 אושר "חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020", הקובע את זכותו של מעסיק, המוסיף עובדים לעסקו בתקופה זו, לקבל מענק השתתפות בשכרם[1].

להלן דגשים לתהליך ההגשה:

בעת ההגשה הראשונה יש לבחור את החלופה בה מעוניינים לקבל את המענק (החזרת עובדים ביוני או ביולי – כמוסבר בחוזרנו 81/20). יובהר, כי לאחר ההגשה הראשונה, לא ניתן יהיה לשנות את חודש הבסיס.

כאמור לעיל, הפלטפורמה להגשת הבקשה למענק תיפתח מחר (ה-15 ליולי 2020), באמצעות האתר של לשכת התעסוקה.

לשכת התעסוקה פרסמה קובץ אקסל ייעודי לצורך מילוי והגשת הבקשה.

מספר הדגשים מתוך הנחיות לשכת התעסוקה לגבי מילוי הקובץ והגשת הבקשה:

יש לשמור על מבנה ועל חוקיות השדות בקובץ.

עבור כל "עובד מזכה" יש להזין את הנתונים הבאים:

 • שם מלא (לפי מרשם האוכלוסין).
 • מספר תעודת זהות (9 ספרות).
 • האם העובד עבד בעסק לפני ה-1 במרץ 2020.
 • מועד החזרה או הקליטה בעסק (בפורמט של dd/mm/yyyy).
 • בחירה בין שלוש אפשרויות:
 • האם העובד נרשם בשלכת התעסוקה כדורש עבודה עד ה-30 באפריל 2020.
 • לעובד זכאות לגמלת הבטחת הכנסה או מענק הסתגלות עבור חודש מאי, או שתקופת הלידה וההורות של העובד/ת (כולה או חלקה) היתה בחודש מרץ או אפריל 2020 ובחודש פברואר 2020 העובד/ת עבד/ה בעסק.
 • העובד פוטר או הוצא לחל"ת בחודשים מרץ או אפריל 2020 ולא נרשם בלשכת התעסוקה עד ה-30 באפריל 2020 (עבור עובדים אלו תידרשו לספק מסמך אישור פיטורין או אישור יציאה לחל"ת).
 • מספר שעות העבודה החודשיות של העובד.
 • מספר טלפון של העובד (10 ספרות ללא מקפים).
 • כתובת המייל של העובד.
 • תחום העיסוק (אופציונאלי).

בנוסף, יש להזין את מספר העובדים בחודש הבסיס – מספר העובדים כולל את כל העובדים, כולל עובדים זרים ועובדים שלא הוצאו לחל"ת / פוטרו, ואינו כולל עובדים שפוטרו או היו בחל"ת, באותו החודש, כולו או חלקו, אלא אם שבו לעבודה באותו החודש.

יודגש, כי סדר העובדים בקובץ יכול להיות משמעותי – הזכאות תבחן על בסיס הגידול הרלבנטי במצבת העובדים (לעומת חודש הבסיס) והסדר בו מוזנים פרטי העובדים.

לדוגמה, אם הגידול הרלבנטי הינו של 8 עובדים – רק שמונת העובדים הראשונים, הרשומים בקובץ, יילקחו בחשבון (במידה ומספר העובדים הרשומים כמועסקים אשר חזרו גבוה ממספר החוזרים לעומת חודש הבסיס).

דהיינו, כאשר ממלאים את הנתונים, יש להעדיף להכניס קודם עובדים שיש ודאות גבוהה שימשיכו להיות מועסקים בשכר גבוה מ-3,300 ש"ח עד תום תקופת המענק.

נזכיר, כי ניתן להגיש את הבקשות עד 60 יום מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד) וכן, חשוב לוודא כי חשבון הבנק בתיק הניכויים שברשות המסים יהיה מעודכן.

 

להורדת האקסל הייעודי של לשכת שירות התעסוקה שנועד לסייע באיסוף פרטיהם של "עובדים מזכים" ולחסוך את הצורך בהזנה ידנית של פרטי העובדים בטופס – לחצו כאן

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים

https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

[1] מידע לגבי גובה המענק והתנאים להגשתו – ראו חוזרנו 81/20.

דילוג לתוכן