PDF להורדה

מענק לכל אזרח

שנה: 2020

מספר החוזר: 99.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת המוסד לביטוח לאומי, בדבר מתן "מענק לכל אזרח"[1], עקב משבר הקורונה.

יובהר, כי בשלב זה טרם פורסמו על ידי המוסד לביטוח לאומי הנחיות נפרדות לחברי קיבוצים.

עם זאת, לאחר שיחות עם הנהלת הביטוח הלאומי והצפת הנושא הקיבוצי, הובהר על ידם, כי יש להם קושי מיחשובי להעברת המענקים, שאינם בעבור הילדים, לחשבונות הקיבוץ (זאת מכיוון, שהמענקים לבוגרים יועברו במערכת יעודית, שנבנתה לצורך תשלומי מענקי קורונה, והיא אינה מתבססת על המערכת הקיימת של הביטוח הלאומי).

המלצתנו, לבקש מהחברים, אשר להם חשבונות בנק אישיים, לעדכן באתר הביטוח לאומי. חברים ללא חשבון בנק – ההנחיה, נכון לעכשיו, קבלת המענק דרך בנק הדואר.

אנו בקשר עם המוסד לביטוח לאומי למציאת חלופה מתאימה יותר.

להלן עיקרי הודעת המוסד לביטוח לאומי:

הזכאים למענק

  • מענק עבור ילדים – הורים לילדים עד גיל 18 יקבלו מענק עבור כל ילד, שמשולמת עבורו קצבת ילדים, בסכומים אלו:
  • מענק בסך 500 ש"ח עבור כל ילד – עד הילד הרביעי.
  • מענק בסך 300 ש"ח עבור כל ילד – מהילד החמישי ומעלה.
  • מענק בסך 750 ש"ח לכל תושב מגיל 18 ומעלה – תושב ישראל שנולד עד 30 ביוני 2002 ומרוויח עד 651,000 ש"ח[2] – יקבל מענק בסך 750 ש"ח.

עם זאת, תושב שהכנסתו השנתית גבוהה מ-651,000 ש"ח – יהיה זכאי למענק עבור ילדיו.

  • מענק מוגדל למקבלי קצבאות – תושב שזכאי לאחת מהקצבאות להלן – יהיה זכאי למענק נוסף בסך 750 ש"ח (סך הכל מענק של 1,500 ש"ח).

נכות כללית / הבטחת הכנסה / דמי מזונות / סיעוד או שירותים מיוחדים לאחר גיל הפרישה / אזרח ותיק ושאירים שמקבלים גם השלמת הכנסה או השלמה לנכות / נכי איבה, נכי צה"ל ואסירי ציון לפי מבחני הכנסה / נכות לעולים חדשים ושירותים מיוחדים לעולים חדשים / קצבת נכי רדיפות ונכי מלחמה בנאצים ואלמנותיהם ממשרד האוצר לפי מבחני הכנסה / קצבאות עולה נזקק ותושב חוזר נזקק ממשרד הקליטה.

הורה המקבל קצבה עבור ילד נכה – יקבל עבורו מענק ילדים רגיל, בהתאם למיקום הילד במשפחה (דהיינו, אין זכאות לקבלת מענק מוגדל בגין ילד נכה).

זכאות למענק מוגדל כששני בני הזוג מקבלים קצבה

אם שני בני הזוג מקבלים קצבת הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה בקצבת אזרח ותיק או שאירים, מזונות או עולה נזקק ותושב חוזר נזקק – המענק המוגדל ישולם רק לאחד מבני הזוג.

אם שני בני הזוג זכאים לקצבאות האחרות – כל אחד מהם יקבל מענק מוגדל.

אופן התשלום

המענק ישולם באופן אוטומטי ישירות לחשבון הבנק הרשום במוסד לביטוח לאומי (אין אפשרות לבקש לקבל את המענק לחשבון אחר).

ניתן לבדוק באתר המוסד לביטוח לאומי מה הם פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר התשלום.

תושב, שאין לו רישום של חשבון בנק במוסד לביטוח לאומי – עליו לעדכן פרטים אישיים ואת חשבון הבנק באתר המוסד לביטוח לאומי או במענה קולי: 02-5393733.

תושב שאין לו חשבון בנק – יוכל לקבל את המענק במזומן בבנק הדואר, מבלי לפתוח חשבון בנק (בשלב זה, עדין לא קיימת אפשרות זו – הביטוח הלאומי יפרסם הודעה לכשיתאפשר).

יצוין, כי המענק עבור הילדים ישולם בפעימה הראשונה לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים (במקרה של הורים גרושים – המענק ישולם להורה שמקבל את קצת הילדים עבורם, גם אם הילדים נמצאים במשמורת משותפת).

עיתוי התשלום

המענק ישולם בכמה פעימות, התשלום הראשון יהיה עבור ילדים, ולאחר מכן מדי יום ישולמו המענקים לתושבים מגיל 18 ומעלה בכמה פעימות, עד לסיום התשלומים.

תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים

חיילים או משרתי שירות לאומי, שהשתחררו או עתידים להשתחרר במהלך שנת 2020, יהיו זכאים לתוספת של 500 ש"ח, כך שסך המענק יעמוד על 1,250 ש"ח.

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  03-6382818 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

[1]  חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (והוראת שעה ותיקוני חקיקה), תש"ף-2020.

[2]  בשנת המס 2018.

דילוג לתוכן