PDF להורדה

"מענק לכל אזרח" – תשלום מרוכז לחשבון הבנק של הקיבוץ

שנה: 2020

מספר החוזר: 106.2020


בהמשך לחוזרנו 104/20[1], ברצוננו לעדכנכם, כי המוסד לביטוח לאומי אמור לסיים בימים הקרובים את העברת המענקים לכלל האזרחים שיש ברשותו את פרטי חשבון הבנק שלהם.

לאחר סיום העברת המענקים יאתר המוסד לביטוח לאומי חברי קיבוץ, שעדין לא קיבלו את המענק, ויעביר בגינם תשלום מרוכז לחשבון הבנק של הקיבוץ. כמו כן, תועבר לקיבוץ רשימת החברים והמענקים שהועברו בגינם.

דהיינו, בשלב זה אין צורך להגיש את רשימת החברים, שטרם קיבלו מענק, למוסד לביטוח לאומי, כיוון שהאיתור ייעשה בצורה יזומה על ידו.

לאחר קבלת הרשימה, במידה ועדין יהיו חברים שלא קיבלו את המענק – לקיבוץ תהיה אפשרות להגיש בקשה מרוכזת למוסד לביטוח לאומי של אותם החברים או לחלופין לפנות לבנק הדואר לקבלת המענק.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  03-6382818 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

[1] בדבר קבלת "מענק לכל אזרח" לחשבון הבנק של הקיבוץ.

דילוג לתוכן