PDF להורדה

"מענק לכל אזרח" – הודעה לחברי קיבוץ שטרם קיבלו את המענק

שנה: 2020

מספר החוזר: 122.2020


ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת המוסד לביטוח לאומי לחברי קיבוץ, שטרם קיבלו את ה"מענק לכל אזרח", ומעוניינים לקבלו לחשבון הבנק של הקיבוץ.

להלן עיקרי ההודעה:

קיבוץ, שחלק מחבריו טרם קיבלו את ה"מענק לכל אזרח" וחברים אלו מבקשים לקבל את המענק לחשבון הבנק של הקיבוץ, מתבקש לשלוח למוסד לביטוח לאומי את הנתונים שלהלן:

  1. בקשה והסכמה של כל חבר, כולל חתימת החבר, על גבי מכתב הבקשה, להסכמתו להעברת המענק לחשבון הבנק של הקיבוץ.
  2. רשימה מרוכזת באקסל של כל החברים, שצירפו בקשה, כאמור בסעיף 1.

הרשימה והבקשות ייכללו את פרטי חשבון הבנק של הקיבוץ.

את הרשימה והבקשות יש לשלוח לדוא"ל:  zionm@nioi.gov.il

נציין, כי ההנחייה, האמורה בסעיף 1, ניתנה על ידי המחלקה המשפטית בביטוח הלאומי, שלא היתה מוכנה להתפשר על דרישה זו.

בנוסף, צוין בהודעת המוסד לביטוח לאומי, כי קיבוצים אשר קיבלו כספים עבור חברים שאינם חברי הקיבוץ שלהם – מתבקשים להחזיר את הכסף לבנק הדואר סניף 001 חשבון 5001417, כולל ציון מספר תעודת הזהות, השם הפרטי ושם המשפחה של החבר.

במידה ויש כמה החזרים – יש להחזיר כל החזר בנפרד ולא בסכום אחד.

 

דוגמה להצהרה הנדרשת מהחבר – מצורפת לחוזר.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  03-6382818 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן