PDF להורדה

מענקי קורונה – בסיס הדיווח בהתאם להבהרת רשות המסים והטיפול החשבונאי במענקים המתייחסים להכנסה

שנה: 2021

מספר החוזר: 36.2021


ברצוננו לעדכנכם בעמדת רשות המסים לגבי בסיס הדיווח על מענקי מדינה, שהתקבלו להתמודדות עם משבר הקורונה וכן על הנחיה מקצועית לגבי הטיפול החשבונאי במענקים אלו, שפורסמה לאחרונה על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

עמדת רשות המסים[1]

עמדת רשות המסים היא שיש לפעול בהתאם לבסיס הדיווח של הנישום, דהיינו:

  • נישום המדווח על בסיס מזומן – ידווח על המענק בהתאם לבסיס זה, קרי עם קבלתו.
  • נישום המדווח על בסיס מצטבר – יפעל בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

הנחיה מקצועית 2021/1 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות[2]

מטרת ההנחיה לסייע לתאגידים בטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים, שאינם בתחולה של תקני חשבונאות אחרים, להבהיר את דרישות הגילוי הרלבנטיות ולספק הנחיות יישום.

מענקים שהתנאים להכרה בהם התקיימו עד לסוף תקופת הדיווח

  • מענקים המיועדים לכיסוי הוצאות, או לפיצוי על אובדן הכנסות בתקופה הנוכחית או בתקופות קודמות – ייזקפו במלואם לרווח והפסד.
  • מענקים המיועדים לכיסוי הוצאות בתקופה עתידית – יוכרו כהתחייבות.

הצגה בדוח רווח והפסד

  • מענק המיועד לכיסוי הוצאות יוצג כניכוי מההוצאה המתייחסת (לדוגמה, מענק עידוד תעסוקה ומענק המשך תעסוקה ינוכו מהוצאות השכר).
  • מענקים אחרים יוצגו במסגרת הכנסה אחרת (לדוגמה, מענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק פגיעה מתמשכת).

החזר מענק

  • אם המענק נזקף כהתחייבות – החזר המענק ייזקף כנגד ההתחייבות עד לאיפוסה והיתרה תיזקף כנגד רווח או הפסד.
  • אם המענק נזקף לדוח רווח והפסד – החזר המענק ייזקף אף הוא לדוח רווח והפסד.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162, zohark@britcpa.co.il

 

[1] ראו גם חוזרינו 11.21 ו-111.20.

[2] הנחיה מקצועית 2021/1 – הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים להתמודדות עם משבר הקורונה וגילוי לגבי  סיוע ממשלתי.

דילוג לתוכן