PDF להורדה

מענקי סיוע בתקופת הקורונה – עדכונים

שנה: 2021

מספר החוזר: 12.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי אושר חוק[1] הקובע, שעסקים ימשיכו להיות זכאים למענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות[2] הדרושות להפעלת עסקיהם בתקופת הקורונה, בגין ירידה של 25% ומעלה במחזור עסקיהם[3], גם בחודשים ינואר ופברואר 2021 (כמו ההארכה שניתנה לחדשים נובמבר ודצמבר 2020). בנוסף נקבע בחוק פיצוי חד פעמי לעסקים הסובלים מפגיעה ממושכת בגין המשבר.

הגשת התביעה לקבלת מענק פגיעה ממושכת תתבצע בתוך 90 ימים מה-25 בינואר 2021.

להלן עיקרי החוק החדש:

 • הטבת תנאי מענק בגין הוצאות קבועות
 • הפחתת שיעור ירידת העסקאות המזכה

מענק ההוצאות הקבועות משולם בעד תקופות זכאות של חודשיים, והתנאי הבסיסי לזכאות הוא ירידה במחזורים של פעילות העסק.

על רקע העובדה שענפים רבים לא שבו להיקף הפעילות שהיה להם טרם פרוץ המשבר והחלטת הממשלה על סגר שלישי, נקבע כי תנאי הזכאות לחודשים ינואר ופברואר 2021 למענק הוצאות קבועות, ימשיך להיות במסגרת מתווה מדורג ובו ירידה של 25% עד 60% במחזור העסק ובהתאם לגודלו.

הפחתה זו תהיה בתוקף לאורך כל תקופת הזכאות (עד חודש יוני 2021), בכפוף לאישור שר האוצר.

 • הארכת תקופת ההקלה

החוק מסמיך את שר האוצר, להאריך את תקופת ההקלה (פיצוי החל מירידה של 25% במחזור) עד לחודש יוני 2021, שהינה המועד לסיום תחולת החוק וחלוקת המענקים (ייתכן שתקופה זו תוארך).

 • מענק בשל פגיעה ממושכת עבור עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה עד 300 אלפי ש"ח
 • עוסק זה יהיה זכאי לפיצוי בהתאם לגובה הפגיעה בירידת מחזורו בתקופה מרץ עד דצמבר 2020 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 (בדומה למתווה הפיצוי בגין הוצאות קבועות):
  • בגין ירידה במחזור של 25%-40% – 3,000 ש"ח.
  • בגין ירידה של 40%-60% – 5,000 ש"ח.
  • בגין ירידה של 60% ומעלה – 9,000 ש"ח.
 • עוסק חדש יהיה זכאי לפיצוי בתנאי שהוא זכאי לפחות לשלוש תקופות של פיצוי.
 • עוסק פטור יהיה זכאי למענק בתנאים הבאים:
  • הגיש הצהרות לפי תקנה 15 לתקנות מע"מ (רישום) לגבי שנות המס 2019 ו-2020.
  • מחזור עסקאותיו לשנת המס 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו לשנת המס 2019 בסכום העולה על 25% ממחזור העסקאות לשנת המס 2019.
  • מחזור עסקאותיו בשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מעל 300 אלפי ש"ח ועד 400,000 אלפי ש"ח
 • תנאי סף
  • זכאי לפחות ל-3 תקופות של מענקי "הוצאות קבועות".
  • סכום מחזור עסקאותיו במרץ עד דצמבר 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבל בשנת 2020 אינו עולה על סכום מחזור עסקאותיו במרץ עד דצמבר 2019.

במידה וסכום זה שווה ל90% או יותר ממחזור העסקאות במרץ עד דצמבר 2019 – יקבל העוסק מענק חלקי.

 • סכום המענק
  • בין 9,000 ש"ח ל-50,000 ש"ח (או בין 5,850 ש"ח ל-32,500 ש"ח בגין מענק חלקי).
  • 60% מסך כל המענקים בעד הוצאות קבועות שקיבל העוסק במהלך מרץ עד דצמבר 2020 מחולקים ב-5 (ולעוסק שמחזור עסקאותיו עלה על 20 מיליוני ש"ח – מחולקים ב-4).
  • במידה ומגיע מענק חלקי – 65% מהסכום לעיל.
 • הערות
 • לא יוטלו עיקולים על המענקים הקבועים בחוק.
 • מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בגין אובדן רווחים בשל התפשטות הקורונה (מענק סוציאלי לעסקים), יינתן גם בגין החודשים ינואר ופברואר 2021.
 • בשלב זה נקבע, כי באם יהיה צורך במתן מענק פיצוי גם בגין החודשים מאי ויוני 2021, סכום המענק יהיה מחצית מגובה הסכום ששולם עד לחודש זה, אלא אם יימצא לכך תקצוב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק התקציב לשנת 2021.
 • התנאי, שלפיו מענק יינתן רק לעסק שלא שנפסל לו תיק ברשות המסים בשנים 2018 ו-2019, יבוטל החל מחודש ינואר 2021.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים:  https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

[1]  חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 4), תשפ"א-2021.

[2]  ראו חוזרנו 97/20.

[3]  ראו חוזרנו 129/20.

דילוג לתוכן