PDF להורדה

מענקי מחקר ופיתוח למפעלים בענפי האריזה, הדפוס והנייר

שנה: 2019

מספר החוזר: 74.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות פרסומו של קול קורא להגשת תוכניות מחקר ופיתוח למפעלי ייצור לצורך קידום החדשנות בענפי האריזה, הדפוס והנייר. הקול הקורא מיועד לתאגידים בתעשיית הייצור בענפי האריזה, הדפוס והנייר על כל תחומיהם: יצרני אריזות הפלסטיק, הקרטון, הנייר ובתי הדפוס.

תאריך אחרון להגשה – ה-4 בספטמבר 2019.

על התוכניות המוגשות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור המשק.

המענק שניתן לקבל – מענק ששיעורו בין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים – כפופים לתנאי מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור) ברשות החדשנות ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם, בין היתר:

  • פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח אריזות חדשניות, חומרי גלם חדשניים, שיטות הדפסה חדשות ועוד.
  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים.
  • פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית, לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים, חומרים מתכלים וכדומה.
  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן