PDF להורדה

מענקי מחקר ופיתוח לייצור מוצרי קוסמטיקה ופולימרים

שנה: 2022

מספר החוזר: 15.2022


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא, על ידי רשות החדשנות, למפעלי ייצור בתחומי הקוסמטיקה והפולימרים. מפעלים אלו מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית בתחומי הקוסמטיקה והפולימרים.

במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש בקשות במגוון נושאים, לדוגמה: פיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים שיביאו להשגת בידול טכנולוגי ותשואה.

תאריך אחרון להגשה – 15 במרץ 2022.

קהל היעד

חברות ייצור מענפי הפולימרים, לדוגמה: חברות המייצרות אריזות, יריעות, מוצרי פלסטיק ועוד.

חברות ייצור מענפי הקוסמטיקה, לדוגמה: מוצרים טיפוליים, מוצרי היגיינה, קוסמטיקה, חומרי גלם לקוסמטיקה.

גובה המענק

פרוייקטי מו"פ שיאושרו יהיו זכאיים למענק ששיעורו 50% – 30% מההוצאות המאושרות.

תוספת של 10% תינתן לתכניות המבוצעות באזור פיתוח א'.

תוספת של 10% תינתן לתכנית במידה ולפחות 20% מביצוע התכנית יתקיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.

יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ברשות החדשנות ולאישור התכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות.

דוגמאות לתחומים מועדפים

 • פיתוח מוצרים חדשניים בתחום חומרי הגלם, פיתוח פורמולות משופרות ושימוש ברכיבים טבעיים, לדוגמה: פיתוח אריזות שניתנות למחזור, פיתוח יריעות בעלות תכונות ייחודיות, פיתוח מוצרי קוסמטיקה מבוססי חומרים טבעיים ועוד.
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים, לדוגמה: הארכת חיי מדף של מוצר, פורמולות מתקדמות לטיפוח ועוד.
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, לדוגמה: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור לשדרוג ושיפור כושר הייצור וההספק.

תנאי סף

 • חובת רישום ודיווח על הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל-100% מהתקציב המאושר.
 • סך התקציב לכלל בקשות המענק, המוגשות על ידי תאגיד במסלול מופ"ת, יהיה עד 5 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית.
 • דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת.
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל.

באם בעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ והחדשנות.

 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלים הנ"ל.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית וכמה היא משמעותית ביחס לקיים.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי / הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי בטלפון 050-8943334   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן