PDF להורדה

מענקי מו"פ פיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק)

שנה: 2022

מספר החוזר: 21.2022


ברצוננו לעדכנכם, בפרסומו של קול קורא, על ידי רשות החדשנות, לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי טכנולוגיות החקלאות. החברות מוזמנות להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות פיילוטים בחקלאות.

ניתן להגיש בקשות במגוון נושאים, לדוגמה: תכניות למתקני הרצה של טכנולוגיות חדשניות אצל חקלאי ישראל ותכניות לבחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלבנטיים לקידום מסחורן בארץ ובחו"ל.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 20 במרץ 2022.

קהל היעד

המסלול מיועד עבור תאגידים ישראליים בתחומי טכנולוגיות החקלאות: טכנולוגיות לפיתוח מוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

תמיכה המתקבלת

תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות. חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

שיתוף בידע מול אתר הרצה או קבלן משנה

ידע חדש שיפותח בתכנית יהיה בבעלות החברה. אין מגבלות על הסכמי ידע שפותח טרם הפעלת התכנית. במידה וקיים הסכם מסחרי לגבי זכויות בידע (קודם או חדש) יהיה צריך להשלימו טרם הפעלת תכנית מאושרת.

תנאי המסלול

  • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
  • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.

 

  • על התכנית לכלול אתר הרצה בישראל, אצל חקלאי ישראלי, או תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו של החקלאי הישראלי.
  • על המסלול חלים חוק המו"פ ותקנותיו.

קריטריונים להערכת בקשה

  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
  • רמת האתגרים במימוש התכנית.
  • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
  • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
  • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי:050-8943334 , galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן