PDF להורדה

מענקי מו"פ להשקעות Seed בחברות אקלים-טק וביו-קונברג'נס מגובות הון סיכון

שנה: 2023

מספר החוזר: 94.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות פרסמה קול קורא להשקעות Seed בחברות אקלים-טק וביו-קונברג'נס מגובות הון סיכון. במסגרת הקול הקורא, קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת מענקים בשיעור של 40% או 50% מסבבי השקעות ה-Seed. פוטנציאל המענק לחברה הינו עד סך של 3.5 מיליון ש"ח. הסיוע ייעשה באמצעות עידוד משקיעי הון סיכון לבצע השקעות Seed בסטרטאפים שנמצאים בסיכון גבוה ובשלבים מוקדמים.

התאריך האחרון להגשת הבקשה – 15 באוקטובר 2023.

להלן עיקרי תכנית הקול הקורא:

קהלי יעד

חברות הזנק ישראליות צעירות שמגייסות השקעת Seed, הפועלות בתחומים בסיכון גבוה, וחתמו על מזכר הבנות עם משקיעי הון סיכון מנוסים ישראלים או זרים (קרנות הון סיכון, תאגידים או משקיעים פרטיים) לביצוע השקעות הוניות במזומן באותן חברות.

על החברה לפעול באחד התחומים הטכנולוגיים בעלי סיכון גבוה.

על החברות לעסוק באחד מהתחומים הבאים:

  • אקלים-טק – מיזמים המפתחים טכנולוגיות המיועדות להשפיע באופן משמעותי על הפחתת ריכוז גזי חממה באטמוספירה (מיטיגציה), בהפחתת פליטות או בסילוק גזי חממה, או להתמודדות עם אחת ההשפעות המשוערות של שינויי האקלים (אדפטציה).
  • ביו-קונברג'נס – מיזמים המספקים פתרונות חדשניים המבוססים על שילוב טכנולוגיות מדיסציפלינות הביולוגיה ומדעי החיים, יחד עם דיסציפלינות מדעיות והנדסיות אחרות, כגון הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי המחשב, פיזיקה חישובית, ננו-טכנולוגיה, מדע חומרים, הנדסה גנטית וכד'. הפתרונות שיפותחו יכולים להיות לשווקים שונים כגון בריאות, חקלאות, אנרגיה וכיו"ב.

גובה המענק

המענק שיינתן יהיה 40% מסבב הגיוס, או 50% מסבב הגיוס במקרה של חברות הפועלות באזורי פריפריה (תחומי אזור פיתוח א') או ש-33% לפחות מהון המניות שלהן (על בסיס דילול מלא, לפני ההשקעה) מוחזק, במישרין או בעקיפין, על יזמים מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים.

סכום המענק לא יעלה על 3.5 מיליון ש"ח.

החברה תנפיק, יחד עם מתן המענק, אופציה למשקיע לבצע בה השקעה נוספת, בשווי מלוא סכום המענק, למימוש תוך תקופה של עד 3 שנים, במקביל להחזר סכום המענק לרשות החדשנות, בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 5%. תנאי האופציה, כגון מחיר המימוש, יקבעו בין החברה לבין המשקיע.

מימוש האופציה על ידי המשקיע ותשלום תמורת האופציה לרשות החדשנות יביאו לסיום מחויבויותיו של מקבל האישור כלפי רשות החדשנות, לעניין דיווח ותשלום תמלוגים.

 

תנאי סף

על החברה המבקשת מענק להיות רשומה כדין בישראל ולפעול בהתאם לדיני מדינת ישראל.

סך ההיקף הכספי של ההשקעות, שבוצעו בחברה מגישת הבקשה במצטבר, לרבות הלוואות, הלוואות המירות, מימון המיר ומימון מגורם ממשלתי, אינו עולה על 5 מיליון ש"ח לפני מועד הגשת הבקשה לרשות החדשנות.

לחברה מזכר הבנות (Term Sheet) חתום עם משקיע הון סיכון (קרן הון סיכון, תאגיד או משקיע פרטי), הכולל את תנאי ההשקעה, תנאי האופציה והתחייבויות נוספות-כמפורט במסלול ההטבה.

עיקר עיסוקה של החברה הינו מחקר או פיתוח, בתחומים הטכנולוגיים המפורטים לעיל.

הקריטריונים

מידת הסיכון, הטכנולוגי והעסקי, של החברה ותחום הפעילות של התוכנית המוצעת בדגש על ההיבטים הבאים:

  • חדשנות הטכנולוגיה בתוכנית.
  • רגולציה בתחום הפעילות.
  • טווח זמן ארוך להטמעה בתחום הפעילות.
  • כניסה לשוק בהתהוות.
  • פעילותה של החברה מגישת הבקשה בתחום טכנולוגי שבו קיים מחסור במשקיעי הון ראשוני.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב ההשקעה.

המשקיע שעימו חתמה החברה מגישת הבקשה על מזכר הבנות

היקף ניסיונו של המשקיע או של השותף המוביל בו בהשקעות הון ראשוני בחברות ומיזמים טכנולוגיים בכלל, ובחברות ומיזמים טכנולוגיים, בעיקר בתחומים מרובי סיכון.

היקפי ההשקעות של המשקיע עד מועד הבקשה, בארץ או בחו"ל; קריטריון זה לא ייבחן ביחס למשקיעים שהם קרנות הון סיכון שהוקמו 12 חודשים לפני מועד ביצוע ההשקעה.

זמינות מקורות ההון של המשקיע המיועדים להשקעות הון ראשוני, במועד הגשת הבקשה.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן