PDF להורדה

מענקי מו"פ והרצה בתחומי החקלאות (אגריטק)

שנה: 2019

מספר החוזר: 43.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות פרסומו של קול קורא בדבר מסלול לתמיכה בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי טכנולוגיות החקלאות. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תאריך אחרון להגשה ה-3 בספטמבר 2019, עד השעה 14:00.

עקרונות המסלול

 • תמיכה בתכניות למתקני הרצה של טכנולוגיות חדשניות אצל חקלאי ישראל.
 • בחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלבנטיים לקידום מסחורן בארץ ובחו"ל.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי טכנולוגיות החקלאות בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

הערות:

 • מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע יכולים לשמש כאתרי הרצה או כקבלני משנה לפיתוח בתכניות המוגשות.
 • ידע חדש שיפותח בתכנית יהיה בבעלות החברה.
 • אין מגבלות על הסכמי ידע שפותח טרם הפעלת התכנית.
 • במידה וקיים הסכם מסחרי לגבי זכויות בידע (קודם או חדש) יהיה צריך להשלימו טרם הפעלת תכנית מאושרת.

המסלול מיועד עבור חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי טכנולוגיות החקלאות – טכנולוגיות לפיתוח מוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

הסיוע במסגרת התוכנית – תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות. חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

יתרונות המסלול – המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות, המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי, ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים. לחברות עם טכנולוגיות בשלבי הרצה, המסלול מאפשר להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי. כמו כן,

 

המסלול יסייע לקרב את המוצר לשווקי היעד בחו"ל. חברות הנדרשות לתשתיות עבור ביצוע מחקר, פיתוח, ניסויי שטח והרצה עבור התכניות המוגשות, יוכלו לפעול גם מול מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (כקבלני משנה בתכנית המוגשת).

תמלוגים

המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות.

חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור ועד לגובה ההשקעה.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני, כפי שמפורט בחוק החדשנות.
 • על התכנית לכלול אתר הרצה בישראל אצל חקלאי ישראלי, או תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו של החקלאי הישראלי.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • בתכניות ההרצה: איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן